TAILIEUCHUNG - 4 chỉ số tài chính cơ bản nhất trong phân tích báo cáo tài chính

Các chỉ số tài chính là những thứ căn bản giúp nhà phân tích, chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư và chủ nợ nắm bắt được tình trạng sức khỏe về tài chính của doanh nghiệp. Các chỉ số tài chính này xuất hiện trong báo cáo tài chính và giúp chủ doanh nghiệp dễ dàng quản lý hệ thống tài chính của doanh nghiệp hơn. Không những thế, dựa vào đó chủ nợ và nhà đầu tư có thể xem xét tình hình về các khả năng chi trả cổ tức, nợ ra sao trước khi quyết định đầu tư vào doanh nghiệp. Tuy nhiên, mỗi chỉ số tài chính có những công thức tính riêng biệt. Sau đây là thông tin chi tiết về các chỉ số tài chính và cách tính chúng. . | 4 chỉ số tài chính cơ bản nhất trong phân tích báo cáo tài chính .den color inherit .ttnd ol .ttnd ul .ttnd dl padding 0 0px 0 20px .ttnd hr margin 10px 0px .ttnd a href javascript void 0 .ttnd a href color inherit dtextscript p text-align left dtextscript img vertical-align middle 4 CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN NHẤT TRONG PHÂN TÍCH lt br gt BÁO CÁO TÀI CHÍNH lt br gt lt br gt Các chỉ số tài chính là những thứ căn bản giúp nhà phân tích chủ doanh nghiệp nhà đầu tư và lt br gt chủ nợ nắm bắt được tình trạng sức khỏe về tài chính của doanh nghiệp. lt br gt Các chỉ số tài chính này xuất hiện trong báo cáo tài chính và giúp chủ doanh nghiệp dễ dàng lt br gt quản lý hệ thống tài chính của doanh nghiệp hơn. lt br gt lt br gt lt br gt lt br gt lt br gt Không những thế dựa vào đó chủ nợ và nhà đầu tư có thể xem xét tình hình về các khả năng lt br gt chi trả cổ tức nợ ra sao trước khi quyết định đầu tư vào doanh nghiệp. lt br gt lt br gt Tuy nhiên mỗi chỉ số tài chính có những công thức tính riêng biệt. Sau đây là thông tin chi lt br gt tiết về các chỉ số tài chính và cách tính chúng. lt br gt lt br gt Chỉ số thanh toán lt br gt lt br gt Giống như tên gọi của nó các chỉ số thanh toán cho biết khả năng thanh toán của doanh lt br gt nghiệp ra sao khả năng thanh toán nợ ngắn hạn như thế nào. lt br gt lt br gt Chỉ số thanh toán bao gồm các chỉ số sau lt br gt số thanh toán hiện hành lt br gt lt br gt Là chỉ số cho biết khả năng đáp ứng việc thanh toán tài chính ngắn hạn. Nếu như chỉ số này lt br gt quá thấp e rằng doanh nghiệp của bạn gặp khó khăn hoặc không có khả năng thanh toán. lt br gt lt br gt Nhưng nếu nó quá cao đó cũng không phải là một việc tốt bởi vì điều đó cho thấy rằng tài lt br gt sản của doanh nghiệp bạn dính chặt vào tài sản lưu động quá nhiều kéo theo là việc sử lt br gt dụng tài sản của doanh nghiệp kém. lt br gt lt br gt Cách tính lt br gt lt br gt Chỉ số thanh toán hiện hành Tài sản lưu động Nợ ngắn hạn lt br gt lt br gt 2. Chỉ số thanh toán nhanh lt br

TỪ KHÓA LIÊN QUAN