TAILIEUCHUNG - Phát triển dịch vụ tài chính bưu chính của một số nước trên thế giới và bài học đối với Việt Nam

Bài viết "Phát triển dịch vụ tài chính bưu chính của một số nước trên thế giới và bài học đối với Việt Nam" tình hình phát triển dịch vụ tài chính bưu chính trên thế giới, kinh nghiệm phát triển dịch vụ tài chính bưu chính của một số quốc gia trên thế giới như Thụy Điển, Anh, Trung Quốc. . | Kỉnh tê BCVT____________________________________ Phát triển dịch vy tài chính bưu chính của một sốr nươc trên thê giới và bài học đôi với Việt Nam Phan Bình Minh Tình hình phát triển dịch vụ tài chính bưu chính trên thê giới Có thể nói dịch vụ tài chính bưu chính thực sự giúp người dân sử dụng các dịch vụ tài chính ngân hàng một cách an toàn thuận tiện và nhanh chóng đồng thời nó góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thực tế doanh nghiệp bưu chính ỏ nhiều nưóc dóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp một cơ sở hạ tầng thanh toán và hoạt động như một trung gian chính cho những giao dịch phi tiền mặt đôì với những đôì tượng phi ngân hàng. Cơ sở hạ tầng thanh toán bưu chính thường hồ trợ chính phủ trong việc thiết lập một kênh cho viộc giải ngân của chính phủ những lợi ích phúc lợi và những khoản thu thuế và như là kênh thanh toán cho việc lập hoá đơn các dịch vụ tiện ích. Khi các dịch vụ thanh toán bưu chính phát triển một loạt các dịch vụ bổ sung cũng phát triển theo bao gồm séc chuyển khoản dựa trên tài khoản các chức năng thanh toán bù trừ tự động và trong một số trường hợp là các dịch vụ ngân hàng đầy đủ. Để bổ sung vào các dịch vụ tài chính bưu chính phổ biến nhiều nhà khai thác đã đưa ra một loạt các dịch vụ ngân hàng cung cấp cho các hộ gia đình qua các ngân hàng bưu điện ví dụ đại lý dịch vụ bưu chính Nhật Bản và Bưu chính Pháp hoặc nhân danh cho các ngân hàng khác ví dụ Bưu chính Ot-xtrây-lia nhấn danh ngân hàng liên bang úc và Ngân hàng quốc gia ôt-xtrây-lia . Bưu chính Pháp đã đẩy mạnh hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính như triển khai dịch vụ bảo hiểm nhân thọ và các loại hình bảo hiểm khác. Ngày nay bưu chính của các nước trên thế giỏi đang có những cuộc cải cách rất mạnh mẽ và sâu sắc. Do đó những kế hoạch để xuất cải cách dịch vụ tài chính bưu chính đóng vai trò rất quan trọng đốì vối thành công của toàn bộ những dự án cải cách bưu chính. O nhiều nước đang phát triển và ở nhiều nền kinh tế chuyển đổi thanh toán bưu .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN