TAILIEUCHUNG - Thông tư số 36/2002/TT-BTC

Thông tư số 36/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với quỹ hỗ trợ nông dân của Hội nông dân Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 36 2002 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 22 tháng 4 năm 2002 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 36 2002 TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ HƯỚNG DẪN QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN CỦA HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4035 KTTH ngày 26 7 1995 về việc thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân Việt Nam Công văn số 492 CP-KTTH ngày 19 5 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển số vốn 40 tỷ đồng cho Quỹ Hỗ trợ nông dân quản lý. Bộ Tài chính hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ hỗ trợ nông dân của Hội nông dân Việt Nam thay thế Thông tư số 73TC TCNH ngày 9 10 1995 như sau I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Quỹ hỗ trợ nông dân sau đây gọi tắt là Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm hỗ trợ và giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất ở nông thôn. 2. Quỹ tự chịu trách nhiệm về hoạt động trước Pháp luật tự chủ về tài chính bảo đảm an toàn vốn và không phải nộp thuế cho Ngân sách Nhà nước. 3. Hoạt động thu chi tài chính của Quỹ hỗ trợ nông dân đặt dưới sự chỉ đạo quản lý của Ban thường vụ trung ương Hội Nông dân Việt Nam. 4. Quỹ thực hiện thu chi hạch toán kế toán và quyết toán thu chi tài chính theo Pháp lệnh kế toán thống kê chế độ tài chính chung của Nhà nước và những nội dung hướng dẫn trong Thông tư này. Năm tài chính của Quỹ được tính từ 1 1 đến 31 12 hàng năm. II. NỘI DUNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 1 - Về nguồn vốn Vốn hoạt động của Quỹ được hình thành từ các nguồn sau đây - Vốn do Nhà nước cấp 40 tỷ đồng. - Vốn vận động các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ cho mượn không lãi hoặc lãi suất thấp. - Vốn tiếp nhận từ các nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế các tổ chức và người nước ngoài giúp đỡ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn Việt Nam. - Vốn uỷ thác của Nhà nước của các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ cho phát triển nông nghiệp nông thôn. - Vốn tự bổ sung hàng năm. Quỹ không được huy động vốn và vay vốn dưới hình thức tiền gửi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    6    0    09-08-2020
13    4    0    09-08-2020
122    10    1    09-08-2020
12    5    0    09-08-2020
94    2    0    09-08-2020
7    7    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0