TAILIEUCHUNG - Viết chương trình vẽ hoàn thiện tuyến hình tàu thủy, chương 13

Phương pháp thực hiện vẫn là dùng phương pháp hàm hoá các MĐN và sau đó vẽ bằng đường cong hàm hoá. Tuy nhiên, như đã nói các đường cong mà phương pháp hàm hoá chỉ thể hiện được đường cong trơn đồng biến. Do đó với các MĐN là các đường cong biến thiên theo hai chiều thì ta phải chia đôi các đường này tại các điểm đạt cực trị của nó. Để có sự tương quan giữa ba hình chiếu, điều căn bản là các điểm nằm trên đường cong phải đảm bảo mối quan hệ hình. | Chương 13 Ứng dụng xấp xỉ Spline v à thuật toán hàm hoá xây dựng bản vẽ MĐN tàu thủy Phương pháp thực hiện vẫn là dùng phương pháp hàm hoá các MĐN và sau đó vẽ bằng đường cong hàm hoá. Tuy nhiên như đã nói các đường cong mà phương pháp hàm hoá chỉ thể hiện được đường cong trơn đồng biến. Do đó với các MĐN là các đường cong biến thiên theo hai chiều thì ta phải chia đôi các đường này tại các điểm đạt cực trị của nó. Để có sự tương quan giữa ba hình chiếu điều căn bản là các điểm nằm trên đường cong phải đảm bảo mối quan hệ hình học tức là các điểm được lấy từ bảng toạ độ đường hình còn các điểm không được ghi trong bảng toạ độ chẳng hạn như các điểm đầu tiên và kết thúc của các MĐN thì được lấy từ bản vẽ MCD đó là giao của các MĐN với đường CD0. Các điểm kết thúc cuả đường cong boong cong mạn cũng được lấy tương tự. Các nửa MĐN được vẽ trong hệ toạ độ quy ước của chúng chúng nhận phương dọc theo thân tàu làm phương của trục oz còn phương đứng là phương của trục oy. Các bước thực hiện bản vẽ MĐN như sau 1. Đọc các toạ độ từ bản vẽ đường hình tàu và toạ độ các điểm đặc biệt được lấy từ MĐN. 2. Tiến hành xấp xỉ Spline các MĐN từ các điểm gián đoạn trong bảng toạ độ. 3. Tính diện tích và momen của từng MĐN một từ đó tính toán các thông số như hệ số béo Ị3 và cao độ trọng tâm tương đối V 4. Hàm hoá các mặt MĐN bằng hàm xấp xỉ bậc 2m. 5. Kiểm tra và đánh giá sai số của đường cong hàm hóa so sánh với sai số tối đa của MCN nếu vượt trên sai số đó thì vẽ đường hình MĐN đó bằng Spline. 6. Kiểm tra và xuất kết quả sai số. 7. Hoàn chỉnh bản vẽ. Hình . Hình chiếu MĐN tàu QNG56-003 được vẽ bởi chương trình Giải thuật và kết quả chương trình vẽ hoàn thiện tuyến hình tàu thuỷ . . Giải thuật Sơ đồ thể hiện các giai đoạn triển khai chương trình Sơ đồ khối của chương trình vẽ hoàn thiện tuyến hình tàu .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.