TAILIEUCHUNG - Quyết định số 4793/QĐ-UBND

Quyết định số 4793/QĐ-UBND về việc cho Công ty cổ phần đầu tư Nam Long sử dụng đất tại phường Tân Thuận Đông, quận 7 để đầu tư xây dựng trường mầm non - mẫu giáo do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 4793 QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG SỬ DỤNG ĐẤT TẠI PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG QUẬN 7 ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON-MẪU GIÁO. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 181 2004 NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai Căn cứ Nghị định số 17 2006 NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Nghị định số 84 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thu hồi đất thực hiện quyền sử dụng đất trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai Căn cứ Quyết định số 138 2004 QĐ-UB ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về thủ tục giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 8610 TNMT-QHSDĐ ngày 15 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long sử dụng khu đất có diện tích 787 4m2 bảy trăm tám mươi bảy phẩy bốn mét vuông do Công ty đang quản lý theo các Quyết định số 5658 QĐ-UB ngày 26 tháng 12 năm 2003 và số 2943 Qđ-uBnD ngày 30 tháng 6 năm 2006 tại phường Tân Thuận Đông - quận 7 để đầu tư xây dựng Trường mầm non-mẫu giáo. Vị trí ranh giới khu đất được xác định tại bản đồ vị trí tỷ lệ 1 1000 số 6651 ĐĐ GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 10 tháng 7 năm 2007. Hình thức thời hạn sử dụng đất Giao đất có thu tiền sử dụng đất thời hạn 50 năm kể từ ngày Ủy ban nhân dân thành phố ký quyết định. Điều 2. Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long chịu trách nhiệm - Trước .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.