TAILIEUCHUNG - Bài giảng đạo đức lớp 4 - GIỮ GÌN CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

Học xong bài này, HS có khả năng: -Hiểu: +Các công trình công cộng là tài sản chung của xã hội. +Mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn. +Những việc cần làm để giữ gìn các công trình công cộng. -Biết tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ các công trình công cộng. | GIỮ GÌN CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG I. Mục tiêu Học xong bài này HS có khả năng -Hiểu Các công trình công cộng là tài sản chung của xã hội. Mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ giữ gìn. Những việc cần làm để giữ gìn các công trình công cộng. -Biết tôn trọng giữ gìn và bảo vệ các công trình công cộng. II. Đồ dùng dạy học -SGK Đạo đức 4. -Phiếu điều tra theo bài tập 4 -Mỗi HS có 3 phiếu màu xanh đỏ trắng. III. Hoạt động trên lớp Tiết 1 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. KTBC -GV nêu yêu cầu kiểm tra -Một số HS thực hiện yêu cầu. Nêu phần ghi nhớ của bài Lịch sự với mọi người Hãy giải quyết tình huống sau Thành và mấy bạn nam chơi đá bóng ở sân đình chẳng may để bóng rơi trúng người một bạn gái đi ngang qua. Các bạn nam nên làm gì trong tình huống đó mới a. Giới thiệu bài Giữ gìn các công trình công cộng b. Nội dung Hoạt động 1 Thảo luận nhóm tình huống ở SGK 34 -GV chia nhóm và giao nhiệm vụ thảo luận cho các nhóm HS. -GV kết luận Nhà văn hóa xã là một công trình công cộng là nơi sinh hoạt văn hóa chung của nhân dân được xây dựng bởi nhiều công sức tiền của. Vì vậy Thắng cần phải khuyên Tuấn nên giữ gìn không được vẽ -HS nhận xét bổ sung. -Các nhóm HS thảo luận. Đại diện các nhóm trình bày. Các nhóm khác trao đổi bổ sung. -HS lắng nghe. bậy lên đó. Hoạt động 2 Làm việc theo nhóm đôi Bài tập 1- SGK 35 -GV giao cho từng nhóm HS thảo luận bài tập 1. Trong những bức tranh SGK 35 tranh nào vẽ hành vi việc làm đúng Vì sao -GV kết luận ngắn gọn về từng tranh Tranh 1 Sai Tranh 2 Đúng Tranh 3 Sai Tranh 4 Đúng Hoạt động 3 Xử lí tình huống Bài tập 2- SGK 36 -GV yêu cầu các nhóm HS thảo luận xử lí tình huống Nhóm 1 a. Một hôm khi đi chăn trâu ở gần đường sắt Hưng thấy một số thanh sắt nối đường ray đã bị trộm lấy đi. Nếu em là bạn Hưng em sẽ -Các nhóm thảo luận. -Đại diện từng nhóm trình bày. Cả lớp trao đổi tranh luận. -Các nhóm HS thảo luận. Theo từng nội dung đại diện các nhóm trình bày bổ sung tranh luận ý kiến trước .