TAILIEUCHUNG - Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Hai Bài Hát: - Chú Voi Con Ở Bản Đôn - Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của hai bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời bài hát. - Biết trình bày bài hát dưới nhiều hình thức. | Tiết 30 Ôn Tập Hai Bài Hát - Chú Voi Con Ở Bản Đôn - Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan I Mục tiêu - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của hai bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát hát đều giọng to rỏ lời bài hát. - Biết trình bày bài hát dưới nhiều hình thức. Il Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mâu. - Hát chuẩn xác bài hát. III Hoạt động dạy học chủ yếu - Ổn định tổ chức lớp nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. Kiêm tra bài cũ. Bài mới Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh Hoạt động 1 Ôn tập bài hát Chú Voi Con Ở Bản Đôn. - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều hình thức. - HS thực hiện. Hát đồng thanh Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét Hát cá nhân. - Giáo viên nhận xét - HS nhận xét. - Giáo viên hỏi học sinh bài hát có tên là gì Bài hát do - HS chú ý. nhạc sĩ nào viết - HS trả lời. Bài Chú Voi Con Ở Bản Đôn. - Cho học sinh tự nhận xét Nhạc Sĩ Phạm - Giáo viên nhận xét tuyên. - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát Hoạt động 2 Ôn tập bài hát Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều - HS nhận xét hình thức. - HS thực hiện. - Cho học sinh tự nhận xét Hát đồng thanh Hát theo dãy - Giáo viên nhận xét Hát cá nhân. - Giáo viên hỏi học sinh bài hát có tên là gì Bài hát do - HS nhận xét. nhạc sĩ nào viết - HS chú ý. - Cho học sinh tự nhận xét - HS trả lời. Bài Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan Nhạc Sĩ Lưu Hữu - Giáo viên nhận xét Phước. - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai - HS nhận xét điệu của bài hát Cũng cố dặn dò - Cho học sinh hát lại bài hát Chú Voi Con ở Bản Đôn một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt biêu diên tốt trong giờ học nhắc - HS thực hiện. nhở những em hát chưa tốt chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - HS chú .