TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - CHỌN PHÔNG CHỮ - CỠ CHỮ

Trang bị cho học sinh các kỹ năng nhận biết các thanh thuịc đơn ý nghĩa của chúng giúp HS soạn thảo, chọn Font chữ, định dạng trang. và in để viết một câu chuyện - Kỹ năng: luyện kỹ nằng bàn phím, chuột, các thao tác văn phòng -Giáo dục: HS tìm hiểu đời sống, cách ứng xử trong xã hội - Yêu môn học. | CHỌN PHÔNG CHỮ - CỠ CHỮ I- Yêu cầu - Trang bị cho học sinh các kỹ năng nhận biết các thanh thuịc đơn ý nghĩa của chúng giúp HS soạn thảo chọn Font chữ định dạng trang. và in để viết một câu chuyện - Kỹ năng luyện kỹ nằng bàn phím chuột các thao tác văn phòng -Giáo dục HS tìm hiểu đời sống cách ứng xử trong xã hội - Yêu môn học. II- Chuẩn bi Phòng máy phần mềm cài dặt sẵn Offic. III- Lên lớp 1-Kiểm tra 4 phút Bài học giờ trứơc. 2-Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài 3. Bài mới Giáo viên Giới thiệu và hớng dẫn - Chọn phông chữ Format Font chọn VnTime H1 Chọn cỡ 14 H2 chọn màu chữ ô Color H3 muốn cố định chọn Default H4 chọn Yes. 5- Đánh chữ và dấu aa â oo ô r dấu hỏi aw ă dd đ f dấu huyền x dấu ngã ee ê ơ s dấu sắc j . dấu nặng 6- Chữ đậm nghiêng gạch chân Bôi đen chữ định làm đậm và ấn tổ hợp phím CTRL B muốn nghiêng ấn CTRL I muốn gạch chân ấn CTRL U muốn bỏ đậm nghiêng gạch chân bạn bôi đen và ấn lại tổ hợp CTRL B CTRL I CTRL U. 4. Học sinh thực hành 15 - Khởi động chơng trình Word. Tham khảo giao diện màn hình - Giáo viên quan sát giúp đỡ học sinh 5. Củng cố dặn dò 3 - Nhận xét giờ học chuấn bị bài giờ sau. TẠO CHỮ IN - CẮT VÀ DÁN VĂN BẢN I- Yêu cầu - Trang bị cho học sinh các kỹ năng nhận biết các thanh thuịc đơn ý nghĩa của chúng giúp HS soạn thảo chọn Font chữ định dạng trang. và in để viết một câu chuyện - Kỹ năng luyện kỹ nằng bàn phím chuột các thao tác văn phòng -Giáo dục - HS tìm hiểu đời sống cách ứng xử trong xã hội - Yêu môn học. II- Chuẩn bị Phòng máy phần mềm cài dặt sẵn Offic. III- Lên lớp 1- Kiểm tra 4 phút Bài học giờ trứơc. 2- Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài 3. Bài mới Giáo viên Giới thiệu và hớng dẫn 1. Làm chữ in Bôi đen chữ thờng nháy vào nút phông chữ và chọn kiểu chữ có chữ H ở cuối thí dụ .