TAILIEUCHUNG - Doanh nghiệp nhỏ và chính sách kinh tế

Trên thế giới, hầu hết hoạt động sản xuất đều có quy mô nhỏ, một hoặc hai cá nhân hoạt động riêng lẻ hơn là một doanh nghiệp có tổ chức. | Một phương pháp đòn bẩy thành công nữa đối với việc phát triển các doanh nghiệp nhỏ là bãi bỏ một số quy định không có lợi cho các doanh nghiệp này, giảm gánh nặng về thuế cho họ. Và điều này sẽ không thể thực hiện được nếu Chính phủ không thể đề ra một chính sách thuế rõ ràng, hợp lý, khuyến khích cạnh tranh và thay đổi quan niệm điều hành nền kinh tế theo định hướng thị trường. Một tiêu chí đầu tiên trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế là phải đảm bảo được chi phí xã hội cận biên của việc tăng thuế phải là một số dương. Gần đây các nước Xô viết cũ mới bắt đầu nhận thức được điều này, sau khi 7 nước trong số họ gặp phải tình trạng tổng thu nhập của chính phủ giảm xuống mức dưới 25% GDP ( EBRD 2002, Trang 62). Tuy nhiên, hầu hết các nước đang chuyển đổi cơ chế kinh tế vẫn có mức doanh thu công cộng cao hơn rất nhiều so với mức phát triển kinh tế. Do vậy, những nước này cần phải có một chính sách thuế khác, với những nền tảng thuế vững chắc và thuế suất thấp. Hiện nay 5 nước Xô viết cũ đang áp dụng một hệ thống thuế thu nhập ổn định với thuế suất thấp (Đó là các nước Etstonia, Georgia, Latvia, Nga, và Ukraina), và rất nhiều nước khác cũng đang học tập làm theo (Aslund vào năm 2002). Ngoài ra, mức thuế suất doanh nghiệp cũng đang được giảm xuống, và chính phủ cũng cho phép cắt giảm thuế đối với nhiều công ty hơn. Estonia đã đi đầu bằng việc bãi bỏ hình thức thuế lợi nhuận.

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.