TAILIEUCHUNG - SKKN: Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập thể lực nhằm nâng cao thành tích chạy 60m cho nam học sinh lớp 9 trường Trung học Cơ sở Tân Hưng – Bình Long – tỉnh Bình Phước

Việc tìm tòi các quy luật vận động của cơ thể, các phương tiện, đổi mới phương pháp giảng dạy, huấn luyện ngày nay trở nên có ý nghĩa quan trọng trong qúa trình hoàn thiện các kỹ thuật động tác để người học thể hiện khả năng của mình trong tập luyện và thi đấu. Để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và nhiệm vụ giảng dạy. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập thể lực nhằm nâng cao thành tích chạy 60m cho nam học sinh lớp 9 trường Trung học Cơ sở Tân Hưng – Bình Long – tỉnh Bình Phước”. | SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP THỂ LỰC NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH CHẠY 60M CHO NAM HỌC SINH LỚP 9 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN HƯNG -BÌNH LONG - TỈNH BÌNH PHƯỚC 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của đảng cộng sản Việt Nam khẳng định Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lênin Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng kim chỉ nam cho mọi hành động . Vì vậy việc nghiên cứu và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung tư tưởng và công lao của Người về thể dục thể thao nói riêng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn góp phần thiết thực xây dựng nền thể dục thể thao cách mạng phát triển và tiến bộ của nước ta. Nghị quyết Trung ương II khóa VIII của Đảng khẳng định mục tiêu của giáo dục và đào tạo là nhằm tạo ra một lớp người phát triển cao về trí tuệ cường tráng về thể chất phong phú về tinh thần trong sáng về đạo đức . Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về sức khoẻ và thể chất cho đội ngũ những người lao động mới phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là trong sự nghiệp cộng nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Ngày nay trong điều kiện kinh tế - xã hội đang chuyển mình một cách mạnh mẽ nhất về phát triển công nghiệp hoá hiện đại hoá và hội nhập quốc tế đòi hỏi phải có một thế hệ trẻ đầy năng động sáng tạo có phẩm chất tri thức đồng thời có năng lực vận động cao và dồi dào sức khỏe. Từ thực tiễn đó chiến lược phát triển con người mới trong thới kỳ hội nhập đã được sự quan tâm và đầu tư đúng mức của Đảng - Nhà nước của toàn dân là đầu tư cho giáo dục đào tạo phát triển khoa học công nghệ nói chung và phát triển thể dục thể thao nói riêng là nền tảng vững chắc cho một xã hội phát triển mạnh khoẻ. Chính sự quan tâm và đầu tư đúng đắn của Đảng và nhà nước đã giúp cho vị trí của thể dục thể thao nói chung và giáo dục thể chất trong trường học từng bước được đầu tư ổn định và phát triển mạnh mẽ rộng khắp. Thể thao trường học là nơi thu hút đông đảo học sinh tham gia tập luyện nhằm nâng cao sức khoẻ phát triển thể lực tạo nền tảng cho phát triển trí .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.