TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9657:2013

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9657:2013 đưa ra danh mục các mã số khác nhau (CAC-USA, ENIECS, CAS-EINECS, Fema, EC và số FDA)1) được sử dụng làm mã số đặc trưng của tinh dầu. nội dung chi tiết | .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG