TAILIEUCHUNG - Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 63 PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

Mục tiêu: - HS nắm kĩ định nghĩa giá trị tuyệt đối, từ đó biết cách mở dấu giá trị tuyệt đối của một biểu thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối. - Biết giải bất phương trình bậc nhất một ẩn với điều kiện xác định của bài tóan. - Tiếp tục rèn luyện kĩ năng trình bày lời giải, tính cẩn thận, chính xác. | r r - Ấ 1 - rr A s Giáo án đại sô lớp 8 - Tiết 63 Bài 5 PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI I. Mục tiêu - HS nắm kĩ định nghĩa giá trị tuyệt đối từ đó biết cách mở dấu giá trị tuyệt đối của một biểu thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối. - Biết giải bất phương trình bậc nhất một ẩn với điều kiện xác định của bài tóan. - Tiếp tục rèn luyện kĩ năng trình bày lời giải tính cẩn thận chính xác. II. Chuẩn bị - HS chuẩn bị tốt phần hướng dẫn về nhà. III. Nội dung Họat động của GV Họat động của HS Ghi bảng Họat động 1 nhắc lại về giá trị tuyệt đối . -GV hãy nhắc lại định nghĩa giá trị tuyệt đối dưới dạng kí hiệu -GV cho HS tìm 5 -27 2 - 4 13 . -GV hãy mở dấu giá trị tuyêt đối của các biểu - a a nếu a 0 a -a nếu a 0 -HS làm việc cá nhân. -HS trao đổi Tiết 63 Phương trình có chứa dấu trị tuyệt đối lại về giá trị tuyệt đối. a a nếu a 0 a -a nếu a 0 Ví dụ 5 5 vì 5 0 -2 7 - -2 7 5 0 thức sau a x - 1 b -3x c x 2 d 1 - x . -GV chú ý sửa những sai lầm nếu có của HS. -GV cho HS làm ví dụ 1 SGK. -GV cho HS làm 1 GV yêu cầu HS trình bày hướng giải trước khi giải nhóm làm việc cá nhân và trình bày kết quả. -HS thảo luận nhóm làm việc cá nhân và trình bày kết quả. vì -2 7 0 a x-1 x-1 nếu x-1 0 hay x-1 x-1 nếu x 1 x-1 - x-1 nếu x-1 0 hay x-1 1-x nếu x 1 Trình bày gọn Khi x 1 thì x-1 x-1 Khi x 1 thì x-1 1-x Ví dụ 1 .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    50    0    25-07-2021