TAILIEUCHUNG - Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 63 PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

Mục tiêu: - HS nắm kĩ định nghĩa giá trị tuyệt đối, từ đó biết cách mở dấu giá trị tuyệt đối của một biểu thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối. - Biết giải bất phương trình bậc nhất một ẩn với điều kiện xác định của bài tóan. - Tiếp tục rèn luyện kĩ năng trình bày lời giải, tính cẩn thận, chính xác. | r r - Ấ 1 - rr A s Giáo án đại sô lớp 8 - Tiết 63 Bài 5 PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI I. Mục tiêu - HS nắm kĩ định nghĩa giá trị tuyệt đối từ đó biết cách mở dấu giá trị tuyệt đối của một biểu thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối. - Biết giải bất phương trình bậc nhất một ẩn với điều kiện xác định của bài tóan. - Tiếp tục rèn luyện kĩ năng trình bày lời giải tính cẩn thận chính xác. II. Chuẩn bị - HS chuẩn bị tốt phần hướng dẫn về nhà. III. Nội dung Họat động của GV Họat động của HS Ghi bảng Họat động 1 nhắc lại về giá trị tuyệt đối . -GV hãy nhắc lại định nghĩa giá trị tuyệt đối dưới dạng kí hiệu -GV cho HS tìm 5 -27 2 - 4 13 . -GV hãy mở dấu giá trị tuyêt đối của các biểu - a a nếu a 0 a -a nếu a 0 -HS làm việc cá nhân. -HS trao đổi Tiết 63 Phương trình có chứa dấu trị tuyệt đối lại về giá trị tuyệt đối. a a nếu a 0 a -a nếu a 0 Ví dụ 5 5 vì 5 0 -2 7 - -2 7 5 0 thức sau a x - 1 b -3x c x 2 d 1 - x . -GV chú ý sửa những sai lầm nếu có của HS. -GV cho HS làm ví dụ 1 SGK. -GV cho HS làm 1 GV yêu cầu HS trình bày hướng giải trước khi giải nhóm làm việc cá nhân và trình bày kết quả. -HS thảo luận nhóm làm việc cá nhân và trình bày kết quả. vì -2 7 0 a x-1 x-1 nếu x-1 0 hay x-1 x-1 nếu x 1 x-1 - x-1 nếu x-1 0 hay x-1 1-x nếu x 1 Trình bày gọn Khi x 1 thì x-1 x-1 Khi x 1 thì x-1 1-x Ví dụ 1 .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.