TAILIEUCHUNG - Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Phú part 8

Tr­êng THCS Phó - GV: TrÇn Thu Hµ 2. kiểm tra bài cũ: - Kết hợp khi ôn bài. 3. Bài mới: - GV ghi bảng - GV đàn, y/c - GV đàn, y/c a- Nội dung 1: Ôn bài hát “ Lí kéo chài” - Luyện thanh 1-2 phút - HS ghi vở - HS thực hiện - GV đàn và hát lại bài hát cho HS nghe và tự điều - HS nghe, t/ hiện chỉnh cách hát đúng - GV sửa sai | Trường THCS Phú - GV Trần Thu Hà 2. kiểm tra bài cũ - Kết hợp khi ôn bài. 3. Bài mới - GV ghi bảng a- Nội dung 1 Ôn bài hát Lí kéo chài - HS ghi vở - GV đàn y c - Luyện thanh 1- 2 phút - HS thực hiện - GV đàn y c - GV đàn và hát lại bài hát cho HS nghe và tự điều chỉnh cách hát đúng - HS nghe t hiện - GV sửa sai - Cả lớp bài hát 1- 2 lần - Chia lớp thành 2 nửa Nửa 1 hát phần Xướng Nửa 2 hát phần Xô Đổi bên. - HS thực hiện - Gv điều khiển - Chọn một em có giọng hát tốt hát phần Xướng cả lớp hát phần Xô - HS thực hiện - GV chỉ định - HS tập trình bày bài hát theo cách hát đối đáp Nhóm 2 em . - HS thực hiện - GV y c - Kiểm tra 2 cặp HS lên bảng hát đối đáp. - HS trình bày b- Nội đung 2 Tập đọc nhạc- TĐN số 4 - HS trình bày - GV kiểm tra - Treo bảng phụ chép bài TĐN số 4 lên bảng. Bài nhạc được viết ở giọng gì Vì sao em nhận - HS ghi vở - GV ghi bài biết được - HS quan sát - GV thực hiện Bài nhạc viết ở giọng Dmol vì hoá biểu có 1 dấu - GV hỏi giáng kết thúc ở âm D Giọng Rê thứ song song với giọng nào song song với giọng Pha trưởng Giọng Rê thứ cùng tên với giọng nào Giọng Giáo án âm nhạc 9 43iâm học 2007- 2008 Trường THCS Phú - GV Trần Thu Hà Rê trưởng - HS nhận xét - GV chỉ định - Hs ghi công thức giọng Rê thứ Hãy so sánh giọng Rê thứ với giọng La thứ - GV đàn gam Rê thứ và gam La thứ để HS nghe và cảm nhận sự giống nhau và khác nhau giữa 2 giọng - GV đàn gam Rê thứ 2-3 lần để HS nghe và đọc cùng đàn. Em hãy nhận xét về cao độ trường độ có trong bài TĐN Theo em bài nhạc được chia làm mấy câu 4 câu Hãy rút ra âm hình tiết tấu chính của bài - HS tập gõ tiết tấu của bài TĐN. - HS thực hiện - GV y c - GV đàn giai điệu toàn bài TĐN cho HS nghe. - Tập đọc nhạc từng câu GV đàn giai điệu từng - HS tập - GV hướng dẫn - GV đàn - GV đàn dạy từng câu câu cho HS nghe và nhẩm theo - GV bắt nhịp cho HS đọc hoà theo tiếng đàn mỗi câu 3 lần. y c vừa đọc nhạc vừa gõ theo phách lưu ý đọc nhạc đúng chỗ đảo phách và nốt nhạc có dấu thăng - Nối tiếp các câu tới hết bài. - Đọc hoàn chỉnh .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.