TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng vị trí tuyến đường chức năng và nhiệm vụ của nó p9

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng vị trí tuyến đường chức năng và nhiệm vụ của nó p9', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Khoa Xây Dựng Cầu Đườn Khi vạch đường đỏ cô găng bám sát những cao độ mong muôn đê đảm bảo các yêu cầu về kinh tế kỹ thuật và điều kiện thi công. Độ cao của những điêm mong muôn được xác định trên cơ sở vẽ các biêu đồ H f giá thành F . Định ra các chiều cao kinh tế cho từng cọc hay từng đoạn tuyến có địa hình giông nhau về độ dôc ngang sườn địa chất . -Ngoài ra phải đảm bảo các yếu tô không gian cảnh quan tạo cảm giác êm dịu thoải mái cho lái xe. Aính hưởng của điều kiện địa hình địa chất thủy văn tới nguyên tăc thiết kế đường đỏ - Đôi với địa hình vùng đồi nên dùng phương pháp đường căt cô găng vạch đường đỏ đê khôi lượng đào và đăp là gần bằng nhau. - Tránh tạo những đoạn nền đường đào ẩm ướt nhất là đi ven sông suôi. - Đôi với địa hình vùng đồi núi đê tăng cường sự ổn định của trăc ngang đường và tiện lợi cho thi công nên dùng trăc ngang chữ L. Khi độ dôc ngang sườn lớn mới dùng trăc ngang chữ U. . Xác định các cao độ khống chế - Cao độ điêm không chế là những cao độ mà tại đó băt buộc đường đỏ phải đi qua như cao độ điêm đầu điêm cuôi của tuyến cao độ nơi giao nhau cùng mức với các đường giao thông ôtô khác cấp cao hơn hoặc với đường săt cao độ mặt cầu cao độ tôi thiêu đăp trên công cao độ nền đường bị ngập nước hai bên cao độ nền đường ở những nơi có mức nước ngầm cao. . Xác định các cao độ mong muốn Phân trăc dọc thành những đoạn đặc trưng về địa hình qua độ dôc sườn núi tự nhiên và địa chất khu vực. Nên phân thành từng đoạn có độ dôc sau đê xác định cao độ của những điêm mong muôn cao độ chỉ đạo is 20 dùng dạng nền đăp và nửa đào nửa đăp Hình . Quan hệ giữa diện tích đào đắp với chiều cao đào đắp tại cọc dặc trưng cho đoạn địa hình. 1 Fdào Fđắp. 2 Đào hoàn toàn. 3 Đắp hoàn toàn. Khoa Xây Dựng Cầu Đườn is 20 30 dùng dạng nền nửa đào nửa đắp is 30 dùng dạng nền đường chữ L hoặc thiên về phần đào nhiều hơn Để xác định cao độ mong muốn cho từng đoạn trắc dọc. Ta tiến hành lập đồ thị tương quan giữa diện tích đào và diện tích đắp. Tại những nơi có Fđào .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.