TAILIEUCHUNG - Thông tư số 23/2005/ TT- BLĐTBXH

Thông tư của Bộ lao động- thương binh và xã hội số 23/2005/ TT- BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2005 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp theo nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ. | Bµi tËp lËp tr nh pascal I. CÊu tróc tuÇn tù Bµi 1 LËp ch ng tr nh nhËp vµo 4 sè. TÝnh tæng tÝch trung b nh céng c c sè ã. Bµi 2 TÝnh chu vi cña a gi c Òu n c nh néi tiÕp êng trßn b n kÝnh R. C nh cña a gi c Òu tÝnh theo c ng thøc. a Më réng muèn tÝnh diÖn tÝch a

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
118    5    0    10-08-2020
6    3    0    10-08-2020
294    4    0    10-08-2020
3    4    0    10-08-2020
7    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0