TAILIEUCHUNG - Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động và thương binh xã hội ngày 30 tháng 5 năm 2003 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 114/2002/NĐ-Cp ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước. | - Tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của tháng mà người lao động làm thêm giờ (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác không có tính chất lương) chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không kể số giờ làm thêm) nhưng không quá 208 giờ, đối với công việc có điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường hoặc 156 giờ, đối với công việc có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Trường hợp trả lương ngày, thì tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày làm việc đó (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác không có tính chất lương) chia cho số giờ thực tế làm việc trong ngày (không kể số giờ làm thêm) nhưng không quá 8 giờ, đối với công việc có điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường hoặc 6 giờ, đối với công việc có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
33    3    0    12-08-2020
3    3    0    12-08-2020
3    2    0    12-08-2020
30    6    0    12-08-2020
191    3    0    12-08-2020
3    8    0    12-08-2020
4    4    0    12-08-2020
3    3    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0