TAILIEUCHUNG - Nghị định số 119/2007/NĐ-CP

Nghị định số 119/2007/NĐ-CP về sản xuất và kinh doanh thuốc lá do Chính phủ ban hành. | CHÍNH PHỦ Số 119 2007 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 18 tháng 07 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH VỀ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THUỐC LÁ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị quyết số 12 2000 NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về Chính sách quốc gia phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2000 - 2010 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp NGHỊ ĐỊNH Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về sản xuất và kinh doanh thuốc lá bao gồm các hoạt động về quy hoạch đầu tư phát triển sản xuất trồng chế biến mua bán nguyên phụ liệu thuốc lá sản xuất tiêu thụ sản phẩm thuốc lá xuất nhập khẩu máy móc thiết bị nguyên phụ liệu và sản phẩm thuốc lá tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 2. Đối tượng áp dụng Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc lá và các hoạt động khác có liên quan đến sản xuất kinh doanh thuốc lá trên lãnh thổ Việt Nam. Điều 3. Áp dụng pháp luật có liên quan và Điều ước quốc tế 1. Hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc lá phải tuân theo quy định của Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan. 2. Trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này về sản xuất và kinh doanh thuốc lá thì áp dụng Điều ước quốc tế đó. Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Thuốc lá lá là lá của cây thuốc lá có tên khoa học là Nicotiana tabacum L. và Nicotiana rustica L. bao gồm lá thuốc phơi và lá thuốc sấy. 2. Nguyên liệu thuốc lá là thuốc lá dưới dạng lá rời lá đã sơ chế tách cọng hoặc thuốc lá sợi thuốc lá tấm cọng thuốc lá và các chế phẩm thay thế khác dùng để sản xuất ra các sản phẩm thuốc lá. 3. Sản phẩm thuốc lá là sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hay một phần nguyên liệu thuốc lá và được chế biến dưới dạng thuốc điếu xì

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0