TAILIEUCHUNG - Quyết định số 37/2008/QĐ-BCT

Quyết định số 37/2008/QĐ-BCT về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê về lĩnh vực thương mại điện tử do Bộ Công thương ban hành | BỘ CÔNG THƯƠNG Số 37 2008 QĐ-BCT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 15 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ VỀ LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 189 2007 NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương Căn cứ Nghị định số 40 2004 NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê Căn cứ Quyết định số 222 2005 QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển Thương mại điện tử giai đoạn 2006 -2010 Căn cứ Quyết định số 305 2005 QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia Căn cứ Quyết định số 111 2008 QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ ngành Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống chỉ tiêu thống kê về lĩnh vực thương mại điện tử. Điều 2. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Vụ chức năng và các Cục chuyên ngành 1. Chuẩn hóa khái niệm nội dung và phương pháp tính đối với từng chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê về lĩnh vực thương mại điện tử 2. Xây dựng chế độ báo cáo thống kê định kỳ cho Hệ thống chỉ tiêu thống kê về lĩnh vực thương mại điện tử tổ chức tập huấn cho các đơn vị để áp dụng thống nhất trong toàn ngành 3. Xây dựng chương trình điều tra thống kê ngành về lĩnh vực thương mại điện tử trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện 4. Tổng hợp và công bố số liệu thống kê về lĩnh vực thương mại điện tử trong cả nước 5. Xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu thống kê dựa trên Hệ thống chỉ tiêu thống kê về lĩnh vực thương

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT