TAILIEUCHUNG - Quy định tính toán và trả lương

Đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn SA, thực hiện chính sách của ban tổng giám đốc công ty | QUI ĐỊNH TÍNH TOAN VA TRA LƯƠNG 1. Mục đích Đáp ứng được các yêu cầu cua tiêu chuẩn SA 8000 2001 thực hiện chính sách cua Ban Tong Giám Đốc Công ty đốì vôi CBCNV. 2. Phạm vi Qui định náy áp dung chô việc trá lứông đôi vôi khu ván phông Công ty vá Xí nghiệp máy. 3. Định nghĩa Các thuát ngứ trông qui định náy được sử dung thêô Tiêu chuẩn SA 8000 2001 4. Nội dụng Nguyên tắc xác định tính toán lương - Cô sô tính lứông dứá trên mức lứông cô bán hệ sô ngánh nghê dô nhá nứôc qui định. Háng nám Phông TCHC tính tôán nhu cáu tôi thiểu cuá CBCNV thêô biểu máu 0034 vá thám dô kế hôách chi tiêu cuá CBCNV thêô biêu máu 0036 hái lán cách nháu tôi đá sáu tháng sáu đô trình Tổng Giám Đôc phê duyêt mức lứông tôi thiêu - Viêc xác định bác lứông cuá môi công nhán chỉ dứá trên táy nghê cuá CBCNV thái đô lám viêc thôi gián công tác. Bác lứông cuá các CBCNV đứôc Trứông bô phán trực tiếp xác định thêô yêu cáu trên - Đám báô viêc xác định thôi gián tính lứông áp dung thêô đung qui định cuá Bô luát láô đông vê giô táng cá. Khi lám táng cá Công ty đám báô cô phiếu thôá thuán lám thêm giữá Công ty vá CBCNV lám thêm - Viêc trá lứông phái đáp ứng đứôc nhu cáu cô bán cuá CBCNV vê án ô đi lái nuôi giá đình quán áô - Viêc trá lứông phái đáp ứng quy định vê lứông tôi thiêu thêô quy định cuá nhá nứôc báng mức lứông tôi thiêu dô nhá nứôc công bô hê sô nghánh máy áp dung thêô hê sô quy định cuá nhá nứôc đôi vôi dôánh nghiêp nhá nứôc . - Phòng TCHC co trách nhiệm báo cáo làm thêm giờ theo tháng chuyển cho Phòng Kế hoạch làm cờ sờ tính toán kế hoạch làm việc. Phong Kế hoạch co trách nhiệm láp kế hoạch làm thêm giờ theo quí trình Tong Giám Đoc phê duyệt. Tính toán lương a Chấm công - Thê chấm cong do CNV Cong ty lưu giữ thê phái đườc lưu giữ thát cán thán khong rách nát. Háng ngáy CNV khi đến lám viêc vá trườc khi rá vê phái bấm thê. Đoi vời trường hờp máy hư. khong thê bấm thê đườc thì phái chuyên cho Trường bo phán trực tiếp xác nhán giờ váo hoác rá vá ky tên. Thê chấm cong đườc chuyên cho .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3          14-08-2020
7    5    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
9    15    0
6    3    0
3    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN