TAILIEUCHUNG - Hợp đồng tư vấn tham khảo

Mẫu hợp đồng tư vấn tham khảo | CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Dự THAO HỢP đồng kinh tê Sộ --- Cận cứ Phập lệnh HỢp đồng kinh tế ngậy 25 thang 9 nậm 1989 cúậ Ủy bạn Thựờng vú Qúốc hội Cận cứ Nghị định số 17-HĐBT ngậy 16 tháng 1 nậm 1990 cúậ Hội đống Bộ trựỢng qúi định chi tiết thi hậnh Phập lệnh hỢp động kinh tế Cận cứ Giấy phếp thành lập sộ Cận cứ nhú cậú cộng việc cúậ Cộng ty Cận cứkhậ năng cúậ cty tự vấn. Hộm nậy tậi TP HCM ngậy thậng nậm chúng tội gộm cộ Bên A Địa chỉ Điện thoại Fax Ma sô thuế Đại diện la Goi tat la BÊN A . Bên B Địậ chỉ sộ Điện thộậi Fậx Mấ sộ thúế . Đậi diện lậ Gội tật lấ BÊN B . Hậi bện thống nhất thộậ thúận nội dúng hỢp động nhự sậú Điêu 1 nồi dung cồng VIÊC 1- Nội dung Tự vấn ập dúng hệ thông qúận ly chất lựỢng thệộ tiệú chúấn ISO 9001 2000 vậ SA 8000 2001 đến chựng nhận tậi Cộng ty- Địậ chỉ 2- Phậm vi nghiện cựú vậ ập dúng hệ thộng qúận ly chất lựỢng thệộ tiệú chúấn ISO 9000 2000 tậi. 3- ThỢi giận nghiện cựú vậ vậ ập dúng hệ thống qúận ly chất lựỢng thệộ tiệú chúấn ISO 9001 2000 vậ SA 8000 2001 lậ 8 thang kệ từ ngậy ky hỢp động 4- Thôi gian lam viêc ThỢi giận lấm việc từ 2- 4 búổi 1 thậng . Lịch lấm việc thộng nhất trựỢc 01 túận . ThỢi giận lấm việc bình thựỢng Sậng từ 08 g00 đến 11g30 Chiệú tự 13g30 đến 16g30 Khi cận đấy nhậnh tiến độ hậi bện sệ tậng sộ búổi lấm việc trong túận . 5- Cấc bựỢc tiến hấnh triển khậi hệ thộng chất lựỢng vậ SA 8000 dựỢi sự hộ trỢ cúậ chúyện giậ tự vấn nhự sậú ISO 9000 1. Húấn lúyện cỢ bấn vệ qúấn trị chất lựỢng vấ ISO 9000 Huấn luyện xay dựng các van ban hệ thông chất lương 2. Tư vấn xáy dựng các ván bán hệ thông chất lương vá triện khai áp dung 3. Huấn luyện cơ bán vệ QTCL vá ISO 9000 chô nhan viện 4. Đáô táô chuyện giá đánh giá nôi bô - cô cấp báng 5. Thực hiện đánh giá nôi bô vá tư vấn khác phục lôi phát hiện 6. Đánh giá tôán diện hệ thông trươc chựng nhán vá tư vấn khác phuc lôi phát hiện 7. Huấn luyện duy trì vá cái tiến hệ thông sau chưng nhán ISO 9000 KAIZEN PDCA 8. Huấn luyện thực hanh các công cu .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
41    2    0    13-08-2020
8    7    0    13-08-2020
13    6    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN