TAILIEUCHUNG - Báo cáo chất lượng hàng tháng

Mẫu báo cáo chất lượng hàng tháng | CỘNG HOA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phô Hồ Chí Minh Ngày thang nam 200 BAO cao CHAT LƯỢNG Thàng nàm 200 Theo yêu cầu cua Ban ISO Bộ cáo chất lượng trong tháng năm 200 như sau 1. Kêt quá thực hiên đê xuất cái tiến tháng trưôc Các đê xuất đá được thực hiên kết quá rá sáo Các vấn đê chựá thực hiên được Ly do tại sáo 2. Vê thực hiên mục tiêu Kết quá thực hiên muc tiêu Các cong viêc chựá thực hiên được ly do tái sáo Các biên pháp khác phuc vá phong ngựá 3. Vê viêc ván dung các cong cu thong kê Lĩnh vực áp dung ky thuát thong kê Báng chứng kêm thêo Kết quá viêc áp dung ky thuát thong kê 4. Đê xuất cái tiến hê thong chất lượng Đê xuất cái tiến các quá trình củá Hê thong Đê xuất cái tiến các tái liêu củá Hê thong. Đê xuất áp dung các phượng pháp đế cái tiến hê thong 5. Vê y kiến khiếu nái khách háng NỌi dung chính củá từng khiếu nái Kết quá giái quyết củá các khiếu nái đo. 6. Báo cáo sán phẩm loi Kết quá tong hợp sán phấm loi củá tháng. Kết quá thực hiên NCR. 7. Nhu cáu nguồn lực Nhu cáu vê nguon nhán lực Nhu cáu tráng thiết bị máy moc Nhu cáu cái tiến moi trượng lám viêc. 8. Các vấn đê phát sinh khác Thưc hiên Thu tuc khác phuc phong ngưá CAR Các bo phán báo cáo chất lượng đáy đu thêo máu trên các vấn đê khong co thì ghi lá khong. Ngáy tháng nám 200 Trượng bo phán Ho tên

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    4    0    11-08-2020
141    5    0    11-08-2020
34    5    1    11-08-2020
38    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN