TAILIEUCHUNG - Ban giám đốc / đại diện lãnh đạo

Ban giám đốc / đại diện lãnh đạo | HƯỚNG DẪN ĐANH GIA ISO 9001 TOM TẪT Page 1 of 11 BẪN GIẪM ĐOC ĐẪI diện LẪNH đao Điều khoan Nội dung Đanh gia Nội dung đáp ứng Kết qua Tổng quát về HTQLCL Tổng quát về HTTL Sổ táy chất lượng Kiềm soát Tái liều Kiềm soát Hổ sô Cám kết cUá Lánh đạo - Xác định y c Khách háng yều cáu pháp luát - Thiết láp vá cổng bổ CSCL MTCL. - Họp xềm xềt củá lánh đáổ - Cám kết về cung cấp đu nguổn lực cổ nôi náổ cổng việc đình trề ách tác chô đợi. Nghiền cưu thị trưông phán khuc thị trưông thị trưông mục tiều Chính sách chất lượng Muc tiều chất lượng hổách định HT quán ly CL duy trì hề thổng Sợ đổ tổ chưc Trách nhiềm - quyền hán Đái diền Lánh đáổ Tráổ đổi thổng tin nội bộ Xềm xềt củá Lánh đáổ Cung cấp nguồn lực Xác định nhu cáu liền quán nguổn lực Cán cự xác định Hiều quá máng lái Kế hổách thềổ dổi đổ lượng phán tích cái tiến quá trình Đánh giá nổi bổ Đánh giá hiều quá quá trình Phán tích dư liều liền quán đến thổá mán khách háng sán phẩm xu hượng quá trình cợ hổi phổng ngưá ngượi cung ưng. Cái tiền Hánh đổng khác phuc Hánh đổng phổng ngừá HƯỚNG DẪN ĐANH GIA ISO 9001 TOM TẪT Page 2 of 11 PHÒNG HANH CHANH - NHAN Sự Điều khoan Nội dung Đanh gia Nội dung đáp ứng Kết qua Tổng quát về HTTL Kiểm soát Tái liều Kiềm soát Hổ sơ - Xác định yểu cáu pháp luát - Thực hiền CSCL MtCl. - Nguổn lực cổ nơi náo cổng viềc đình trề ách tác chơ đơi. Muc tiều chất lương hổách định HT quán ly CL duy trì hề thòng Sơ đổ tổ chưc Trách nhiềm - quyền hán Tráổ đổi thổng tin nổi bổ Cung cấp nguổn lực Xác định nhu cáu liền quán nguổn lực Cán cự xác định Hiều quá máng lái Đánh giá kết quá cổng viềc. Tuyền dung Đáổ táổ Mổi trương lám viềc Kế hổách thềổ dổi đổ lương phán tích cái tiến quá trình Đánh giá nổi bổ Đánh giá hiều quá quá trình Phán tích dư liều liền quán đến xu hương quá trình cơ hổi phổng ngựá Cái tiền Hánh đổng khác phục Hánh đổng .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN