TAILIEUCHUNG - Phần 12a: Mở rộng và phát triển doanh nghiệp

Một khi doanh nghiệp của bạn đã bắt đầu hoạt động rồi, thách thức của bạn bây giờ là phải phát triển nó. Trong phần này, bạn sẽ biết một số nguyên tắc cơ bản cần tuân thủ trước khi bạn quyết định phát triển doanh nghiệp. | Phần 12a Mở rộng và phát triển doanh nghiệp Các nguyên tắc cần tuân thủ trước khi mở rộng Bắt đầu bằng việc thử nghiệm với một đơn vi kinh doanh trước Các vấn đề khi mở rộng doanh nghiệp chưa được nhắc đến trong phần khởi sự kinh doanh o Việc ủy thác trách nhiệm và quyền hạn o Các cơ chế thưởng bằng tiền Các cách tạo động lực làm việc cho nhân viên chủ chốt o Cơ chế chia sẻ lợi nhuận theo kiểu đòn bẩy o Cơ chế chia sẻ lợi nhuận không đòn bẩy o Cơ chế hoa hồng Những điều nên và không nên làm với các trung tâm chi phí đơn vi kinh doanh o Nên o Không nên o Lập kế hoạch tài chính dài hạn Các vấn đề thường găp trong kinh doanh o Dòng tiền không được kiểm soát o Doanh số bán hàng giảm hoặc không đủ o Chi phí tăng cao o Đối thủ cạnh tranh mới o Kinh doanh sụt giảm o Nhân viên hoặc nhà quản lý thiếu năng lực o Gian dối trộm cắp o Những nguyên tắc cơ bản khi xử lý những vấn đề nghiêm trọng trong kinh doanh Những việc nên làm PHẦN 12 Bản kế hoạch kinh doanh PHẦN 12 Câu hỏi nhanh Các nguyên tắc cần tuân thủ trước khi mở rộng Một khi doanh nghiệp của bạn đã bắt đầu hoạt động rồi thách thức của bạn bây giờ là phải phát triển nó. Trong phần này bạn sẽ biết một số nguyên tắc cơ bản cần tuân thủ trước khi bạn quyết định phát triển doanh nghiệp. Trước khi tính đến việc phát triển doanh nghiệp của mình việc đầu tiên là bạn phải có một cơ sở nền tảng vững chắc để từ đó phát triển. Bạn phải tìm ra những điểm yếu trong hoạt động của doanh nghiệp mà bạn vừa thành lập kể cả những những cái làm cho nó có lời . Việc sẵn sàng mở rộng hoạt động kinh doanh của bạn sẽ được cải thiện nếu bạn có thể học được từ tất cả các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp mới khởi đầu của bạn. Cho dù bạn thành lập một doanh nghiệp kinh doanh trên mạng Internet hay mở một nhà hàng hãy tự mình tham gia vào tất cả các mảng của doanh nghiệp này. Từ đó bạn có thể tìm ra những điểm yếu để khắc phục kịp thời nơi có thể tiến hành thay đổi nhanh chóng và với thiệt hại ít nhất. Một lý do nữa cho việc tự mình tham gia .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU HOT