TAILIEUCHUNG - Quyết định số 592-TC/KBNN

Quyết định số 592-TC/KBNN về việc quy định mức lãi suất năm thứ hai của trái phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 3 năm do Bộ tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 592-TC KBNN Hà Nội ngày 10 tháng 6 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC LÃI SUẤT NĂM THỨ HAI CỦA TRÁI PHIẾU KHO BẠC LOẠI KÝ HẠN 3 NĂM BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 178 CP ngày 28 10 1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 25 CP ngày 05 04 1995 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 72 CP ngày 26 07 1994 của Chính phủ về việc ban hành quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. áp dụng thống nhất mức lãi suất 21 năm cho năm thứ hai đối với các trái phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 3 năm đã phát hành từ ngày 20 06 1994 đến ngày 19 06 195. Điều 2. Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thủ trưởng các đơn vụ trực thuộc Bộ Tài chính Giám đốc Kho bạc Nhà nước các tỉnh thành phố có phát hành trái phiếu kỳ hạn 3 năm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Lê Thị Băng Tâm Đã ký

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    5    0    09-08-2020
278    3    0    09-08-2020
6    4    0    09-08-2020
4    6    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0