TAILIEUCHUNG - Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Italia

Tham khảo tài liệu 'hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa việt nam và italia', văn bản luật, chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | HIỆP ĐỊNH GIỮA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NƯỚC CỘNG HOÀ ITALIA KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Italia sau đây được gọi chung là các Quốc gia ký kết và được gọi riêng là Bên ký kết và Quốc gia ký kết Mong muốn tạo những điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác kinh tế phát triển hơn nữa giữa các Quốc gia ký kết và đặc biệt liên quan đến những khoản đầu tư của các nhà đầu tư của một Quốc gia ký kết trên lãnh thổ và trong các vùng biển của Quốc gia ký kết kia Nhận thức rằng việc khuyến khích và bảo vệ lẫn nhau những đầu tư đó trên cơ sở các hiệp định quốc tế sẽ góp phần thúc đẩy sáng kiến của các nhà doanh nghiệp và tăng thêm thịnh vượng của hai Quốc gia ký kết. Cùng thoả thuận như sau Điều 1 Định nghĩa Theo nghĩa của Hiệp định này 1. Thuật ngữ đầu tư bao gồm tất cả các loại tài sản do một thể nhân hoặc pháp nhân kể cả Chính phủ của một Quốc gia ký kết đầu tư trên lãnh thổ và trong các vùng biển của Quốc gia ký kết kia phù hợp với pháp luật và các quy định của Quốc gia đó trước hoặc sau khi Hiệp định này có hiệu lực. Không hạn chế tính khái quát nêu trên của nó thuật ngữ đầu tư bao gồm a. Các động sản và bất động sản cũng như mọi quyền sở hữu thực tế như quyền cầm cố quyền ưu đãi quyền thế chấp quyền thu hoa lợi và các quyền tương tự b. Các cổ phần cổ phiếu và trái phiếu của công ty hoặc các quyền hoặc lợi tức khác trong các công ty này và các phiếu công trái c. Các quyền đối với các khoản tiền hoặc đối với mọi hoạt động khác có giá trị kinh tế liên quan đến một khoản đầu tư d. Các quyền tác giả các nhãn hiệu chế tạo bằng sáng chế dự án công nghiệp và các quyền khác về sở hữu công nghiệp bí quyết bí mật thương mại tên thương mại và khách hàng e. Mọi quyền do pháp luật hoặc do hợp đồng mà có và mọi li-xăng và mọi chuyển nhượng khác phù hợp với pháp luật kể cả quyền thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên. 2. Thuật ngữ nhà đầu tư gồm mọi thể nhân hoặc pháp nhân kể cả Chính phủ của .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0