TAILIEUCHUNG - Thông tư 17/2004/TT-BTC

Thông tư 17/2004/TT-BTC về chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân cơ sở do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư 97/2000/TT-BTC ngày 12/10/2000 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân cơ sở | BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 17 2004 TT-BTC Hà Nội ngày 12 tháng 3 năm 2004 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 17 2004 TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2004 SỬA ĐỔI BỔ SUNG thông tư số 97 2000 TT-BTC ngày 12 10 2000HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC QUĨ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CỞ SỞ Căn cứ Nghị định số 166 1999-CP ngày 19 11 1999 của Chính phủ về chế độ Tài chính đối với các Tổ chức tín dụng Căn cứ Nghị định số 48 2001 NĐ-CP ngày 13 8 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Để đảm bảo việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính phù hợp với đặc thù hoạt động xu hướng và qui mô phát triển của các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư số 97 2000 TT-BTC ngày 12 10 2000 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với các Quĩ tín dụng nhân dân cơ sở như sau 1 Mục 1 Chương I sửa lại như sau Đối tượng áp dụng Thông tư này là các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được thành lập tổ chức và hoạt động theo qui định của Luật các Tổ chức tín dụng Luật Hợp tác xã và các văn bản qui phạm pháp luật có liên quan . 2 Mục 1 phần II Chương II sửa lại như sau 1 Quản lý doanh thu Doanh thu của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở bao gồm các khoản sau a Thu từ hoạt động nghiệp vụ Thu lãi cho vay khách hàng thu lãi tiền gửi thu dịch vụ thanh toán thu phí dịch vụ ngân quỹ thu các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. b Thu từ hoạt động khác Thu lãi góp vốn mua cổ phần nghiệp vụ uỷ thác của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước thu về dịch vụ cầm cố nếu có thu từ các dịch vụ khác. c Thu hoàn nhập các khoản dự phòng đã trích từ chi phí theo qui định hiện hành thu về các khoản vốn đã được xử lý bằng dự phòng rủi ro. d Thu khác bao gồm cả thu về nhượng bán thanh lý tài sản. Nguyên tăc xác định doanh thu a Doanh thu từ hoạt động cho vay thu lãi tiên gửi là sô phải thu trong kỳ được xác định theo nguyên tắc sau - Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở hạch toán sô lãi phải thu đôi với các khoản

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    2    0    13-08-2020
8    5    0    13-08-2020
179    9    0    13-08-2020
1    7    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0