TAILIEUCHUNG - Thông tư số 27/2001/TT-BTC

Thông tư số 27/2001/TT-BTC về việc thực hiện chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 27 2001 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 27 tháng 4 năm 2001 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 27 2001 TT-BTC NGÀY 27 THÁNG4 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM Thi hành Quyết định số 145 2000 QĐ-TTg ngày 19 12 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chế độ quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam như sau I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là tổ chức tài chính Nhà nước có vốn điều lệ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận bảo đảm an toàn vốn và tự bù đắp chi phí được miễn nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi được miễn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thu sử dụng vốn. 2. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là đơn vị hạch toán tập trung toàn hệ thống thực hiện thu chi và quyết toán thu chi tài chính theo quy định tại Quy chế quản lý tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 145 2000 QĐ-TTg ngày 19 12 2000 của Thủ tướng Chính phủ các nội dung hướng dẫn tại Thông tư này và các văn bản qui phạm pháp luật về quản lý tài chính khác có liên quan. 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý an toàn vốn và tài sản về sử dụng vốn về chấp hành chế độ tài chính kế toán và kiểm toán theo quy định của pháp luật. 4. Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài chính hướng dẫn thực hiện và kiểm tra hoạt động thu chi tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. II. QUẢN LÝ VỐN VÀ TÀI SẢN 1. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện quản lý vốn và tài sản theo quy định tại Chương II Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 145 2000 QĐ-TTg ngày 19 12 2000 của Thủ tướng Chính phủ. 2. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có trách nhiệm theo dõi toàn bộ vốn và tài sản hiện có thực hiện hạch toán theo đúng chế độ kế .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0