TAILIEUCHUNG - Thông tư số 72/2001/TT-BTC về chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giớí bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành, để hưóng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 1/8/2001 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giớí bảo hiểm

Thông tư số 72/2001/TT-BTC về chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giớí bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành, để hưóng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 1/8/2001 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giớí bảo hiểm | BỘ TÀI CHÍNH Số 72 2001 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 8 năm 2001 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 72 2001ỢT-BTC NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 43 2001 NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2001 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM VÀ DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24 2000 QH10 ngày 9 tháng 12 năm 2000 Căn cứ Nghị định số 43 2001 NĐ-CP ngày 01 8 2001 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau I. VỐN ĐIỀU LỆ 1. Các quy định về vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được thực hiện theo Điều 5 Nghị định số 43 2001 NĐ-CP ngày 01 8 2001 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. 2. Vốn điều lệ đã góp của doanh nghiệp bảo hiểm doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là số vốn điều lệ do chủ sở hữu thực góp vào doanh nghiệp. 3. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được thành lập tổ chức và hoạt động trước ngày Luật kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực có số vốn điều lệ thấp hơn mức vốn pháp định quy định tại Điều 4 Nghị định số 43 2001 NĐ-CP ngày 01 8 2001 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải xây dựng và báo cáo Bộ Tài chính phương án bổ sung đủ vốn điều lệ trong thời hạn 3 năm. Sau thời hạn 3 năm mà doanh nghiệp bảo hiểm doanh nghiệp môi giới bảo hiểm vẫn không bổ sung đủ số vốn điều lệ đã góp theo quy định thì bị coi là không đảm bảo các yêu cầu về tài chính và Bộ Tài chính có thể thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 68 Luật kinh doanh bảo hiểm. II. TIỀN KÝ QUỸ 1. Việc ký quỹ của doanh nghiệp bảo hiểm được thực hiện theo Điều 6 Nghị định số 43 2001 NĐ-CP ngày 01 8 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0