TAILIEUCHUNG - Quyết định số 139/1999/QĐ-TTg

Quyết định số 139/1999/QĐ-TTg về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 139 1999 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 10 tháng 6 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA thủ Tướng chính phủ số 139 1999 QĐ-TTG ngày 10 THÁNG 6 NĂM 1999 VỀ TỶ LỆ THAM GIA CỦA BÊN NƯỚC NGOÀI VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 48 1998 NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Các tổ chức cá nhân nước ngòai được nắm giữ tối đa 20 tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức phát hành chứng chỉ Quỹ đầu tư của một Quỹ đầu tư chứng khoán trong đó một tổ chức nước ngoài được nắm giữ tối đa 7 và một cá nhân nước ngoài được nắm giữ tối đa 3 . Điều 2. Các tổ chức cá nhân nước ngoài được nắm giữ tối đa 40 tổng số trái phiếu đang lưu hành của một tổ chức phát hành trong đó một tổ chức nước ngoài được nắm giữ tối đa 10 và một cá nhân nước ngoài được nắm giữ tối đa 5 . Điều 3. Tỷ lệ góp vốn của bên nước ngoài trong Công ty chứng khoán liên doanh tối đa là 30 . Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 5. Các Bộ Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải Đã ký

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT