TAILIEUCHUNG - Quyết định số 72/2000/QĐ-BCN

Quyết định số 72/2000/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty May Hoà Bình thành Công ty cổ phần May Hoà Bình do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 72 2000 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 22 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY MAY HOÀ BÌNH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HOÀ BÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần Xét Phương án chuyển Công ty May Hoà Bình doanh nghiệp thành viên Tổng công ty Dệt - May Việt Nam thành Công ty cổ phần May Hoà Bình và Biên bản thẩm định ngày 24 tháng 11 năm 2000 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp đối với Phương án Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam tờ trình số 1574 TTr-HĐQTngày 02 tháng 11 năm 2000 Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty May Hoà Bình doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam gồm những điểm chính như sau. 1. Cơ cấu vốn điều lệ. Vốn điều lệ Công ty cổ phần là đồng sáu tỷ sáu trăm triệu đồng . Trong đó - Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước 25 - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty 66 - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài Công ty 9 . Giá trị một cổ phần đồng. 2. Giá trị thực tế của Công ty May Hoà Bình Quyết định số 469 QĐ-HĐQT ngày 24 08 2000 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam về xác định giá trị Công ty May Hoà Bình tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2000 để cổ phần hoá là đồng. Trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 576 lao động trong Công ty là cổ phần với giá trị được ưu đãi là đồng. Trong đó tổng số cổ phần bán trả dần theo giá ưu đãi cho 12 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    11    0    09-08-2020
11    3    0    09-08-2020
19    2    0    09-08-2020
26    5    0    09-08-2020
14    2    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0