TAILIEUCHUNG - Nghị định 22/2000/NĐ-CP

Nghị định 22/2000/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 22 2000 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 10 tháng 7 năm 2000 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 22 2000 NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2000VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1995 Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà Nước NGHỊ ĐỊNH Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 1. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán là những hành vi của cá nhân tổ chức cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định quản lý Nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và theo quy định khác của pháp luật phải bị xử phạt hành chính. 2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán gồm a Vi phạm các quy định về hoạt động phát hành chứng khoán b Vi phạm các quy định về giao dịch chứng khoán c Vi phạm các quy định về hoạt động kinh doanh đăng ký thanh toán bù trừ lưu ký chứng khoán d Vi phạm chế độ báo cáo công bố thông tin và cản trở hoạt động thanh tra kiểm tra. 3. Mọi tổ chức cá nhân trong nước có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đều bị xử phạt theo Nghị định này. Tổ chức cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng bị xử phạt hành chính theo Nghị định này trừ trường hợp các Điều ước Quốc tế liên quan mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác. Điều 2. Hình thức xử phạt và biện pháp khác 1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tổ chức cá nhân vi phạm phải bị áp dụng một trong hai hình thức xử phạt chính Phạt cảnh cáo. áp dụng trong trường hợp vô ý vi phạm vi phạm nhỏ lần đầu và có tình tiết giảm nhẹ. Phạt tiền. Mức phạt tiền được

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0