TAILIEUCHUNG - Quyết định 98/2003/QĐ-TTg

Quyết định 98/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ngân hàng nhà nước Việt Nam giai đoạn 2003-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 98 2003 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 14 tháng 5 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 98 2003 QĐ-TTG NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2003 - 2005 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Quyết định số 58 2002 QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tưướng Chính phủ về ban hành tiêu chí danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nưước và Tổng công ty nhà nưước Căn cứ Chỉ thị số 01 2003 CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tưướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nưước Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam các Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nội vụ Tài chính Lao động - Thương binh và Xã hội Ban Kinh tế Trung ương QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2003 - 2005 Phụ lục kèm theo . Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo xử lý những tồn tại về tài chính của Tổng công ty Vàng bạc đá quý Việt Nam trước khi quyết định việc sáp nhập Tổng công ty này vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long theo đúng quy định hiện hành báo cáo kết quả trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2003. Điều 2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã đưược duyệt. Trường hợp điều chỉnh bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Việc thành lập mới doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1214 CP-ĐMDN ngày 07 tháng 10 năm 2002. Điều 3. Bộ Tài chính Bộ Kế hoạch và Đầu tưư Bộ Nội vụ Bộ Lao động - Thưương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
35    4    0    14-08-2020
29    7    0    14-08-2020
3    4    0    14-08-2020
6    3    0    14-08-2020
2    7    0    14-08-2020
36    3    0    14-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0