TAILIEUCHUNG - Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay phần 3

5. Chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (R&D) Đối với hầu hết các doanh nghiệp trên thế giới hiện nay, nhất là tại các nước phát triển, chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu chi phí nhằm đầu tư nghiên cứu các công nghệ kỹ thuật mới nâng cao chất lượng và năng suất lao động hay tạo ra các sản phẩm mới, độc đáo, hiện đại, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của khách hàng, qua đó làm tăng hiệu quả kinh doanh. | Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay phần 2 5. Chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới R D Đối với hầu hết các doanh nghiệp trên thế giới hiện nay nhất là tại các nước phát triển chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu chi phí nhằm đầu tư nghiên cứu các công nghệ kỹ thuật mới nâng cao chất lượng và năng suất lao động hay tạo ra các sản phẩm mới độc đáo hiện đại đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của khách hàng qua đó làm tăng hiệu quả kinh doanh và tạo một vị trí vững chắc trên thị trường. Qua điều tra có 69 1 doanh nghiệp đầu tư chi phí cho R D. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có ty lệ cao nhất chiếm 84 6 cuối cùng là khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Tuy nhiên các doanh nghiệp chỉ dành 0 2 đến 0 3 doanh thu cho nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Thực tế là nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa có chiến lược kinh doanh trong điều hành chủ yếu vẫn là xử lý tình huống vời công việc hàng ngày chưa thấy được yêu cầu của quản lý hiện đại nên chưa chú ý đến công tác nghiên cứu và phát triển. 6. Trình độ công nghệ Trong những năm qua nhiều doanh nghiệp đã có những đổi mới nhiều máy móc thiết bị và công nghệ mới được chuyển giao từ các nước công nghiệp phát triển. Song tốc độ đổi mới công nghệ và trang thiết bị còn chậm chưa đồng đều và chưa theo một định hướng phát triển rõ rệt. Hiện vẫn còn tồn tại đan xen trong nhiều doanh nghiệp các loại thiết bị công nghệ từ lạc hậu trung bình đến tiên tiến do vậy đã làm hạn chế hiệu quả vận hành thiết bị và giảm mức độ tương thích đồng nhất giữa sản phẩm đầu vào đầu ra. Phần lớn các doanh nghiệp nước ta đang sử dụng công nghệ tụt hậu so với mức trung bình của thế giới 2 - 3 thế hệ. 80 - 90 công nghệ nước ta đang sử dụng là công nghệ ngoại nhập. Có 76 máy móc dây chuyền công nghệ nhập thuộc thế hệ 1950 - 1960 75 số thiết bị đã hết khấu hao 50 là đồ tân trang. Rất nhiều doanh nghiệp ngoài quốc doanh đang sử dụng máy móc thiết bị do các doanh nghiệp .