TAILIEUCHUNG - Thông tư số 01/2005/TT-BTM

Thông tư số 01/2005/TT-BTM về việc thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Thương mại ban hành | BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 01 2005 TT-BTM Hà Nội ngày 06 tháng 1 năm 2005 THÔNG TƯ CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 01 2005 TT-BTM NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN VIỆC THANH LÝ MÁY MÓC THIẾT BỊ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN VẬT TƯ NGUYÊN LIỆU CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Căn cứ Nghị định số 29 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tố chức bộ máy của Bộ Thương mại Căn cứ Nghị định số 24 2000 NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Bộ Thương mại hướng dẫn chi tiết việc thanh lý máy móc thiết bị phương tiện vận chuyển vật tư nguyên liệu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như sau I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh Doanh nghiệp liên doanh doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài doanh nghiệp chế xuất các bên hợp doanh theo hợp đồng hợp tác kinh doanh sau đây gọi chung là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thanh lý máy móc thiết bị phương tiện vận chuyển vật tư nguyên liệu thuộc sở hữu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo các hình thức và nội dung quy định tại Thông tư này. 2. Hình thức thanh lý a. Nhượng bán tại thị trường Việt Nam b. Xuất khẩu c. Cho biếu tặng d. Tiêu huỷ. 3. Nội dung thanh lý a. Vật tư thiết bị dôi dư sau khi hoàn thành xây dựng cơ bản hình thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài b. Tài sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi chấm dứt hoạt động giải thể c. Máy móc thiết bị phương tiện vận chuyển vật tư nguyên liệu khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn đang hoạt động. 4. Điều kiện thanh lý a. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được thanh lý theo các hình thức và nội dung quy định tại Thông tư này sau khi được Bộ Thương mại hoặc cơ quan được Bộ Thương mại uỷ quyền chấp thuận bằng văn bản và phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan đến tài sản thanh lý theo quy định của Luật Thuế xuất nhập khẩu và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.