TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 227

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 227', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CPU Type CPU Conf iyuration CPU Speed Cache RAH DRAM Configurât io St Ready Memory flHD RthlonUn 64 X2 Dual Core Processor 42WU 2200HH 512K Sib Ready Memory CPUOC Manu Item Specific Help SL1 Ready Menery AMP Coo I n Quiet CPUOC CPUOC CPUOC CPUOC CPUOC CPUOC CPUOC CPUOC 8z 9x 10x llx 12x 13x 14x MAX I I 1 I 1 .1 1 1 C C I -1 îliMove ENTER Accept ESC Abort ira Ü0C MAX1 roallaes complete optimize ry settings wtieii -Ready memory is tai led iniie memory tings by allowing I Ll ouerclocking overclocking nay uire manual rvoltaging of the to improve system stabi1ity RAM DDR2-800 là tối đa test với X2 nghe đồn là gắn FX thì sẽ có mức DDR2-1066 version của mobo này là