TAILIEUCHUNG - HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ CỦA NHÓM TCSK

Sau khi được phía chủ doanh nghiêp cho biết lý do, mục tiêu (WHY), việc lập “kịch bản” để tổ chức sự kiện được xuất phát từ một trong 4 hướng sau đây: o Một là, từ "quá trình" hoạt động (mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp, phương tiện, con người, kết quả,.); o Hai là, từ các "chức năng" quản lý (hoạch định - tổ chức - chỉ đạo - tổng kết); o Ba là, từ quy tắc (4 W+ H) hay [(what, when, where, who) + how)] o Bốn là, phối hợp các hướng trên đây. . | HOẠT ĐÔNG CHUẨN BỊ CỦA NHÓM TCSK Với nhóm tổ chức sự kiện trọn gói Sau khi được phía chủ doanh nghiêp cho biết lý do mục tiêu WHY việc lập kịch bản để tổ chức sự kiện được xuất phát từ một trong 4 hướng sau đây o Một là từ quá trình hoạt động mục tiêu nhiệm vụ nội dung phương pháp phương tiện con người kết quả . o Hai là từ các chức năng quản lý hoạch định - tổ chức - chỉ đạo - tổng kết o Ba là từ quy tắc 4 W H hay what when where who how o Bốn là phối hợp các hướng trên đây. Ví dụ theo hướng phối hợp nhóm tổ chức sự kiện sẽ hỏi đáp 12 câu sau đây trước khi dưng kịch bản 1. Các mục tiêu của sự kiện này là gì 2. Sự kiện sẽ tổ chức ở đâu Chỗ đó ra sao 3. Sự kiện sẽ tổ chức từ bao giờ 4. Thời tiết lúc ấy thế nào 5. Hoạt động của sự kiện gồm lần lượt những gì 6. Nhóm tổ chức sự kiện gồm những ai Quan hệ giữa họ ra sao Phối hợp phục tùng chỉ huy 7. Phương pháp tổ chức sự kiện là gì 8. Phương tiện cho nhóm tổ chức sự kiện gồm những gì 9. Nhóm thực hiện sự kiện gồm những ai diễn viên khách mời . Tính chuyên nghiệp của họ ra sao 10. Phương tiện cho những người thực hiện sự kiện sử dụng - gồm những gì 11. Nhóm khách hàng mục tiêu đối với sự kiện này là những ai Những hoạt động đối với họ trước trong và sau khi tổ chức sự kiện 12. Nhóm khách hành tiềm năng đối với sự kiện này là những ai Những hoạt động đối với họ trước trong và sau khi tổ chức sự kiện 13. Có sự xuất hiện của nhóm cạnh tranh hay không Họ là những ai Những hoạt động đối với họ trước trong và sau khi tổ chức sự kiện 14. Các biện pháp khích lệ người tham gia sự kiện phía nhóm tổ chức phía nhóm thực hiện là những gì vào lúc nào trong khi sau khi 15. Các biện pháp đánh giá người tham gia sự kiện phía nhóm tổ chức phía nhóm thực hiện là những gì vào lúc nào trong khi sau khi 16. Việc tổng kết sự kiện để rút bài học kinh nghiệm cho chủ doanh nghiệp cho phía tổ chức sự kiện