TAILIEUCHUNG - Chi phí mở cửa hàng

Mẫu thống kê chi phí mở cửa hàng PS | CHI PHÍ MỞ MỘT Cửa hàng PS SO LỬỞNG 1 Mày PHOTO STICKER STT TÊN HANG hoa ĐƠN GIÁ đồng SO LƯỢNG THANH TIÊN đOng Thiết bị Điện BONG đèn 1m2 9 000 04 36 000 2 028 000 O CAM DIỆN 30 000 02 60 000 CHUI điện 2 000 02 4 000 Dày điện 5 000 05 25 000 mày Ep 1 583 000 01 1 583 000 HỘP đèn bàn cat 320 000 01 320 000 Bàn ghế bàn KHÀCH NHửA 40 000 2 80 000 1 325 000 ghè khAch nhửà 25 000 15 375 000 bàn đè mày Ep cAt 500 000 01 500 000 BUC hOng nhO 120 000 01 120 000 kièng soi 60 000 01 60 000 đO dàn tửởng 7 000 10 70 000 BANG dàn cO hình màu 40 000 01 40 000 già đè hình màu 80 000 01 80 000 Vàn phong phàm CATALOGE 06 652 000 HÌNH màu 10 000 05 50 000 DECAL 40 000 02 80 000 mày tính 30 000 01 30 000 FILE DỬNG CATALOGè 24 000 01 24 000 SO CHI tièt 7 000 02 14 000 HỘP DỬNG giày HONG 15 000 01 15 000 VIET bi 1 000 10 10 000 vièt xoA 14 000 01 14 000 LỬỞC chài đàu 1 000 02 2 000 Ong bởm mửc 7 000 01 7 000 bàng kèo 4 000 01 4 000 độ bam gim 20 000 01 20 000 HỘP GHIM BAM 4 000 05 20 000 hộ dàn 2 000 01 2 000 giày HONG 40 000 40 000 giày in A6 100 TỞ 255 000 255 000 giày Ep 100 TỞ 65 000 65 000 MỬC IN 06 Thbị vệ sinh SỘT DỬNG RAC 7 000 01 7 000 92 200 XÔ ĐựNG NƯỚC 15 000 01 15 000 CHỔI QUÉT NHÀ 10 000 01 10 000 CÂY LÀU NHÀ 25 000 01 25 000 NƯỚC LÀU KIÉNG 17 000 01 17 000 GIÀY SUC 3 000 02 6 000 KI HÔT RÀC 12 200 01 12 200 VAN PHÒNG CHỔI QUÉT BUI 19 200 01 19 200 34 200 BÔC ĐựNG HÌNH 15 000 01 15 000 MẶT BẰNG ĐẶTCÔC THUÉ THÀNG NHÀN VIÉN VÀN CHUYÉN 800 000 CHI PHÍ KHẰC ĐI LÀI LIÉN HỆ 500 000 500 000 17 000 000 PHÍ KHÀI TRƯƠNG 500 000 1 500 000 ĐÀNG KY kinh DÔÀNH 500 000 500 000 THUÉ ĐIÉN ĐÀT CÔC MÀY 15 000 000 01 15 000 000 QUÀNG CÀÔ Phát sinh 500 000 TONG CỘNG 21 131 400 GHI CHU o 3 chui gan hộp đèn gan họp đèn Ho trợ đè treo gift moc khoa bang go Ho trợ poster trang trí trang trí cao chi phi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN