TAILIEUCHUNG - Giáo trình: Thông tin và quyết định quản trị kinh doanh

Thông tin là một khái niệm đã có từ lâu đời, là một khái niệm rất rộng. Tùy thuộc vào từng lĩnh vực nghiên cứu, mà đưa ra những định nghĩa khác nhau và giới hạn khái niệm đó lại phục vụ mục đích nghiên cứu. | THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 1- Khái niệm vai trò của thông tin trong quá trình quản trị kinh doanh Khái niệm thông tin Thông tin là một khái niệm đã có từ lâu đời là một khái niệm rất rộng. Tùy thuộc vào từng lĩnh vực nghiên cứu mà đưa ra những định nghĩa khác nhau và giới hạn khái niệm đó lại phục vụ mục đích nghiên cứu. Chẳng hạn - Thông tin là nội dung của thế giới bên ngoài được thể hiện trong sự nhận thức của con người . - Thông tin là sự chống lại của sự bất định . - Thông tin là sự truyền đưa độ đa dạng . - Thông tin là thực thể là độ đo tính phức tạp - Thông tin là xác suất sự lựa chọn Iaglom . - Thông tin là những tín hiệu được thu nhận được hiểu và được đánh giá là có ích cho việc ra quyết định các nhà quản lý kinh tế . - Thông tin là một phạm trù phản ánh nội dung và hình thức vận động của các sự vật và hiện tượng. Theo quan điểm hệ thống thì thông tin là sự hạn chế tính đa dạng của mỗi hệ thống sự vật đối với môi trường thông tin là tính trật tự của các đối tượng vật chất có những mối liên hệ biện chứng các nhà điều khiển học . - Thông tin là một phạm trù triết học phản ánh sự vận động và tương tác của các hiện tượng sự vật và quá trình tư duy các nhà triết học . Hay gọn hơn Thông tin là quá trình phản ánh và tiếp nhận phản ánh biến phản ánh thành hiểu biết thành tri thức. - Thông tin quản lý trong hệ thống kinh tế xã hội là sự phản ánh nội dung và hình thức vận động liên hệ giữa các đối tượng yếu tố của hệ thống đó và giữa hệ thống đó với môi trường các nhà xã hội học . Từ những định nghĩa trên có thể rút ra khái niệm sau Thông tin kinh tế là những tín hiệu được thu nhận được hiểu và được đánh giá là có ích trong việc ra quyết định quản trị kinh doanh của chủ doanh nghiệp. Một số đặc trưng cơ bản của thông tin. a. Thông tin gắn liền với quá trình điều khiển Bản thân thông tin không có mục đích tự thân. Nó chỉ tồn tại và có ýnghĩa trong một hệ thống điều khiển nào đó. Dù thông tin ở bất kỳ hình thức .