TAILIEUCHUNG - Mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và đạo đức xã hội trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Có thể nói, lợi ích cá nhân trong nền kinh tế thị trường đã tác động đến đạo đức theo hai hướng trái ngược nhau. Theo hướng tích cực, lợi ích cá nhân góp phần tạo nên các giá trị và các chuẩn mực đạo đức mới theo hướng tiêu cực, vì lợi ích cá nhân mà con người có thể làm băng hoại các giá | Mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và đạo đức xã hội trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay Nguồn Có thể nói lợi ích cá nhân trong nền kinh tế thị trường đã tác động đến đạo đức theo hai hướng trái ngược nhau. Theo hướng tích cực lợi ích cá nhân góp phần tạo nên các giá trị và các chuẩn mực đạo đức mới theo hướng tiêu cực vì lợi ích cá nhân mà con người có thể làm băng hoại các giá trị đạo đức truyền thống của mình. Cả hai xu hướng đó đều song song tồn tại trong nền kinh tế thị trường. Công cuộc đổi mới đất nước trong 15 năm qua đã thu được những thành tựu to lớn. Nền kinh tế của Việt Nam tăng trưởng với tốc độ nhanh đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện. Tuy nhiên bên cạnh những thành công về mặt kinh tế công cuộc đổi mới đang đặt ra cho Việt Nam nhiều vấn đề xã hội đáng quan tâm trong đó có vấn đề sự xuống cấp của đạo đức. Điều đó có liên quan đến mặt trái của cơ chế thi trường đến sự tác động tiêu cực của cơ chế thị trường tới các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trước tình hình đó một số người cho rằng sự xuống cấp về đạo đức xã hội bắt nguồn từ việc khuyến khích lợi ích cá nhân của người lao động rằng lợi ích cá nhân và đạo đức xã hội là hai yếu tố hoàn toàn không dung hợp với nhau. Bên cạnh đó một số tác giá lại khẳng định rằng sự chấp nhân và khuyến khích lợi ích cá nhân cố nhiên là lợi ích cá nhấn chính đáng tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển cua mỗi cá nhân về nhiều phương diện nhất là phương diện tài năng và trí tuệ. Nói cách khác cơ chế thị trường là môi trường thuận lợi để phát huy vai trò chủ thể cá nhân là cơ chế tất cho nhân cách phát triển trong điều kiện hiện nay. Để góp phần làm rõ vấn đề này theo chúng tôi cần làm sáng tỏ mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và đạo đức xã hội cũng như sự tác động của lợi ích cá nhân đối với đạo đức xã hội ấy trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay nói riêng Song trong phạm vi bài viết này chúng tôi chủ yếu bàn đến sự tác động của lơi ích cá nhân đối với đạo đức xã hội chứ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN