TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 113

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 113', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Hình Bước 5 cửa sổ Software License Agreement for SpeedTouch Setup Wizard hiện lên nhấp vào nút Yes để đồng ý Xem hình . Hình Bước 6 Cửa sổ SpeedTouch Detection xuất hiện quá trình cài đặt sẽ kiểm tra và tìm kiếm modem. Nếu bạn đã cài đặt driver modem SpeedTouch 530 quá trình cài đặt sẽ tiếp tục sang bước 7. Nếu bạn chưa cài driver modem máy tính sẽ yêu cầu bạn chỉ đường dẫn driver modem SpeedTouch 530 để cài đặt driver. Hình Bước 7 Sau khi tìm ra Modem SpeedTouch 530 cửa sổ Detected Device xuất hiện thông báo về Modem SpeedTouch 530 xem hình . Nếu bạn có nhiều modem ADSL gắn trong mạng LAN quá trình cài đặt sẽ yêu cầu bạn chọn một trong những modem đã tìm được. Tiếp đó bạn nhấp vào nút Next để tiếp tục cài đặt. Hình Bước 8 Cửa sổ Service Provider xuất hiện. Tại Provider chọn Advanced tại Service chọn Routed PPP DHCP - NAT sau đó nhấp vào nút Next. Hình .