TAILIEUCHUNG - Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Chim Sáo (Dân ca Khơ Me – Sưu tầm: Đặng Nguyên)

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát của nước Nga lời do nhạc sĩ Hoàng Lân viết - Đọc và ráp được lời bài TĐN số 5 và 6. | Tiết 24 Ôn Tập Bài Hát Chim Sáo Dân ca Khơ Me - Sưu tầm Đặng Nguyên Ôn Tâp TĐN Số 5 Số 6 I Mục tiêu - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát hát đều giọng to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát của nước Nga lời do nhạc sĩ Hoàng Lân viết - Đọc và ráp được lời bài TĐN số 5 và 6. Il Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mâu. - Hát chuẩn xác bài hát. III Hoạt động dạy học chủ yếu - Ổn định tổ chức lớp nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ. Bài mới Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh Hoạt động 1 Ôn tập bài hát Chim Sáo - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều - HS thực hiện. hình thức. Hát đồng thanh - Cho học sinh tự nhận xét Hát theo dãy Hát cá nhân. - HS nhận xét. - Giáo viên nhận xét - HS chú ý. - Giáo viên hỏi học sinh bài hát có tên là gì Dân ca dân tộc - HS trả lời. nào Bài Chim sáo. - Cho học sinh tự nhận xét - Giáo viên nhận xét - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai Dân ca Khơ Me- Sưu tầm Đặng Nguyễn. - HS nhận xét điệu của bài hát. Hoạt động 2 TĐN Số 5 Hoa Bé Ngoan - HS thực hiện. - Giáo viên cho học sinh tập cao độ từ 1-2 phút. - HS thực hiện. - Giáo viên yêu cầu hoc sinh đọc lại bài TĐN số 5 kết hợp vổ tay theo tiết tấu của bài TĐN. - Cho các tổ chuẩn bị và cử đại diện lên bảng đọc lại. - Giáo viên nhận xét. Hoạt động 3 TĐN Số 6 Múa Vui . - Giáo viên yêu cầu hoc sinh đọc lại bài TĐN số 6 kết hợp vổ tay theo tiết tấu của bài TĐN. - Cho các tổ chuẩn bị và cử đại diện lên bảng đọc lại. - Giáo viên nhận xét. Cũng cố dặn dò - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt biêu diên tốt trong giờ học nhắc nhở những em hát chưa tốt chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS chú ý. -HS ghi .