TAILIEUCHUNG - Hiệp ước WIPO về quyền tác giả (WCT) (1996)

Hiệp ước của WIPO về quyền tác giả (WCT) (1996) với các tuyên bố đã được thông qua của hội nghị ngoại giao thông qua hiệp ước và các quy định của Công ước Berne (1971) dẫn chiếu trong hiệp ước | HIỆP ƯỚC CỦA WIPO VỀ QUYỀN TÁC GIẢ WCT 1996 VỚI CÁC TUYÊN BỐ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA CỦA HỘI NGHỊ NGOẠI GIAO THÔNG QUA HIỆP ƯỚC VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC BERNE 1971 DAN CHIEU TRONG HIỆP ƯỚC HIỆP ƯỚC QUYỀN TÁC GIẢ WIPO WCT 1996 Tóm tắt nội dung Phần mở đầu Điều 1 Liên quan đến Công ước Berne Điều 2 Phạm vi bảo hộ quyền tác giả Điều 3 Áp dụng Điều 2 đến Điều 6 của Công ước Berne Điều 4 Chương trình máy tính Điều 5 Sưu tập dữ liệu Cơ sở dữ liệu Điều 6 Quyền phân phối Điều 7 Quyền cho thuê Điều 8 Quyền truyền đạt tới công chúng Điều 9 Thời hạn bảo hộ tác phẩm nhiếp ảnh Điều 10 Hạn chế và ngoại lệ Điều 11 Các nghĩa vụ về biện pháp công nghệ Điều 12 Các nghĩa vụ về đến thông tin quản lý quyền Đều 13 Áp dụng vào thời điểm bắt đầu có hiệu lực Điều 14 Các quy định về thực thi quyền Điều 15 Hội đồng Điều 16 Văn phòng quốc tế Trụ sở quốc tế Điều 17 Điều kiện để trở thành Bên tham gia Hiệp ước Điều 18 Các quyền và nghĩa vụ theo Hiệp ước Điều 19 Việc ký Hiệp ước Điều 20 Bắt đầu có hiệu lực của Hiệp ước Điều 21 Ngày trở thành Bên tham gia Hiệp ước Điều 22 Không có bảo lưu đối với Hiệp ước Điều 23 Rút khỏi Hiệp ước Điều 24 Ngôn ngữ của Hiệp ước Điều 25 Lưu giữ PHẦN MỞ ĐẦU Các Bên Ký kết Mong muốn duy trì và phát triển sự bảo hộ các quyền tác giả đối với tác phẩm văn học và nghệ thuật một cách có hiệu quả và đồng bộ nhất Thừa nhận sự cần thiết đưa ra những quy định quốc tế mới và xác định rõ nội dung của các quy định hiện có nhằm đặt ra các giải pháp thoả đáng cho các vấn đề nảy sinh do sự phát triển mới về nền kinh tế xã hội văn hoá và công nghệ Thừa nhận ảnh hưởng sâu rộng của sự phát triển và thành tựu của công nghệ tin học và truyền thông đối với việc sáng tạo và sử dụng các tác phẩm văn học và nghệ thuật Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo hộ quyền tác giả như là sự khích lệ công việc sáng tạo ra tác phẩm văn học và nghệ thuật Thừa nhận sự cần thiết duy trì cân bằng giữa quyền của tác giả và lợi ích của công chúng đặc biệt trong giáo dục nghiên cứu và tiếp cận thông tin như .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN