TAILIEUCHUNG - Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Ngô Ngọc Báu viết. - Đọc và ráp được lời bài TĐN số3 | Tiết 11 Ôn Tập Bài Hát Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em Nhạc và lời Ngô Ngọc Báu Tập Đọc Nhạc TĐN Số 3 I Mục tiêu - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát hát đều giọng to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Ngô Ngọc Báu viết. - Đọc và ráp được lời bài TĐN số3 II Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mâu. - Hát chuẩn xác bài hát. III Hoạt động dạy học chủ yếu - Ổn định tổ chức lớp nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. Bài mới Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh Hoạt động 1 Ôn tập bài hát Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em. - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều hình thức. - Cho học sinh tự nhận xét - Giáo viên nhận xét - Giáo viên hỏi học sinh bài hát có tên là gì Lời của bài hát do ai viết - Cho học sinh tự nhận xét - Giáo viên nhận xét - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. Hoạt động 2 TĐNSố 3 Cùng Bước Đều - Giới thiệu bài TĐN Số 3. - HS thực hiện. Hát đồng thanh Hát theo dãy Hát cá nhân. - HS nhận xét. - HS chú ý. - HS trả lời Bài Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em. Nhạc sĩ Ngô Ngọc Báu - HS nhận xét - HS lắng nghe. - Giáo viên cho học sinh tập cao độ từ 1-2 phút. - HS thực hiện. - Tập tiết tấu Giáo viên ghi mâu tiết tấu lên bảng ố 1 - HS chú ý. ý 9 A 1 ữ 9 ể ể ể ể U é1 - Giáo viên gõ mâu và yêu cầu học sinh gõ lại. - HS thực hiện. - Giáo viên cho học sinh xung phong gõ lại. - HS thực hiện. - Tap đọc nhạc Giáo viên đàn mâu giai điệu cả bài. - HS lắng nghe. - Giáo viên đọc mâu từng câu một và cho học sinh đọc lại - HS thực hiện. môi câu cho học sinh đọc lại từ 2 đến 3 lần để thuộc tiết tấu. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh đọc cả bài và ghép lời bài TĐN Số 3. - HS thực hiện. - Cho các tổ chuẩn bị và cử đại diện lên bảng đọc lại. - Giáo viên nhận xét. - HS thực hiện. Cũng cố dặn dò - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    16    0    01-03-2021
9    15    0    01-03-2021