TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu"Hóa đơn mua hàng chưa thanh toán"

Biểu mẫu về hóa đơn mua hàng chưa thanh toán | HOÁ ĐƠN MUA HÀNG CHƯA THANH TOÁN Ngày : . Ngày Số Loại Hạn nợ Tuổi nợ Số dư Điều khoản thanh toán Tên nhà cung cấp: Cộng Tổng cộng 2