TAILIEUCHUNG - Mẫu Văn bản giải trình của đơn vị (Mẫu số: D01b-TS)

Mẫu văn bản giải trình của đơn vị (D01b-TS) được ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu! | Mẫu số D01b TS Ban hành kèm theo QĐ số QĐ BHXH ngày 2011 của BHXH Việt Nam Đơn vị . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số . . ngày tháng năm . Kính gửi Bảo hiểm xã hội Tên đơn vị . Mã số quản lý . Địa chỉ . Nội dung . . . . . Lý do . . . . . Hồ sơ gửi kèm . . . . . . Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét giải quyết theo quy định. Thủ trưởng đơn vị Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN