TAILIEUCHUNG - MẪU BẢN KHAI CÁ NHÂN Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Mẫu số 01B Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC MẪU BẢN KHAI CÁ NHÂN Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ | Mẫu số 01B Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05 2012 TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN KHAI CÁ NHÂN Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62 2011 QĐ-TTg ngày 09 11 2011 của Thủ tướng Chính phủ Họ và tên .Giới tính . Thuộc đối tượng Công an nhân dân công nhân viên chức Công an . Sinh ngày . số CMND .cấp ngày . . Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú . Ngày vào CAND hoặc QĐND hoặc tuyển dụng vào công nhân viên chức Công an Ngày. . Phục viên xuất ngũ chuyển ngành thôi việc . Tái ngũ hoặc tuyển dụng lại . Phục viên xuất ngũ thôi việc Ngày tháng năm . Cấp bậc chức vụ khi phục viên xuất ngũ chuyển ngành thôi việc . Nghề nghiệp hiện nay . Hiện nay được hưởng chế độ gì hưu trí bệnh binh mất sức lao động hàng tháng hoặc chưa được hưởng chính sách gì 1 . Đã thuộc đối tượng hưởng BHYT chưa . QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Từ tháng năm Đến tháng năm Cấp bậc chức vụ đơn vị công tác Địa bàn công tác xã huyện tỉnh Tổng thời gian công tác thực tế trong CAND QĐND là năm tháng Thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh BVTQ làm nhiệm vụ quốc tế là năm tháng. Kèm theo các giấy tờ sau 2 . Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. . ngày . tháng . năm . Người khai ký ghi rõ họ tên 1 Ghi rõ đã được hưởng chế độ nếu có xuất ngũ thôi việc thương binh hưu trí mất sức lao động 2 Ghi rõ các tài liệu kèm theo nếu có Quyết định tuyển dụng nhập ngũ lý lịch cán bộ lý lịch đảng viên lý lịch quân nhân quyết định xuất ngũ thôi việc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN