TAILIEUCHUNG - Thông tư số 13/2000/TT-BXD

Thông tư số 13/2000/TT-BXD về việc nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá XK, NK đối với mặt hàng vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số nội dung của TT hướng dẫn thực hiện QĐ số 178/1999/QĐ-TTg ban hành quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá XK, NK đối với mặt hàng vật liệu xây dựng | BỘ XÂY DỰNG Số 13 2000 TT-BXD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 11 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 13 2000 TT-BXD NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2000 SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 06 2000 TT-BXD NGÀY 4 7 2000 CỦA BỘ XÂY DỰNG hướng dẫn thực hiện quyết định số 178 1999 QĐ-TTG NGÀY 30 8 1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ GHI NHÃNHÀNG HOÁ LƯU THÔNG TRONG NƯỚC VÀ HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06 2000 TT-BXD ngày 4 7 2000 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178 1999 QĐ-TTg ngày 30 8 1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu đối với mặt hàng vật liệu xây dựng Ngày 15 8 2000 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 95 2000 QĐ-TTg về việc điều chỉnh bổ xung một số nội dung của Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 178 1999 QĐ-TTg ngày 30 8 1999 của Thủ tướng Chính phủ Để phù hợp với những quy định mới của Quyết định số 95 2000 QĐ-TTg Bộ Xây dựng hướng dẫn sửa đổi bổ xung một số nội dung của Thông tư số 06 2000 TT-BXD ngày 4 7 2000 của Bộ Xây dựng như sau 1. Bổ sung khoản a mục 1 phần A nội dung bắt buộc ghi nhãn hàng hoá của Thông tư 06 2000 TT-BXD như sau Chữ viết tên hàng hoá có chiều cao không nhỏ hơn 2 mm hai milimét . 2. Bổ xung mục 3 phần A nội dung bắt buộc ghi nhãn hàng hoá của Thông tư 06 2000 TT-BXD như sau Vị trí ghi định lượng nằm ở phần chính của nhãn PCD 3. Bổ sung mục 6 phần A nội dung bắt buộc ghi nhãn hàng hoá của Thông tư 06 2000 TT-BXD như sau Riêng đối với mặt hàng Xi măng chỉ ghi tháng và năm sản xuất. Ví dụ Xi măng sản xuất tháng 5 năm 2001 ghi là SX Các quy định khác vẫn áp dụng theo quy định tại Thông tư số 06 2000 TT-BXD ngày 4 7 2000 của Bộ xây dựng. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phải phản .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN