TAILIEUCHUNG - Nghị định số 28/2004/NĐ-CP

Nghị định số 28/2004/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ | CHÍNH PHỦ Số 28 2004 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 16 tháng 1 năm 2004 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 28 2004 NĐ-CP NGÀY 16 01 2004 SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 54 2003 NĐ-CP NGÀY 19 5 2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị quyết số 02 2002 QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI kỳ họp thứ nhất quy định danh sách các Bộ và cơ quan ngang Bộ của Chính phủ Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 11 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Để bảo đảm phân công hợp lý chức năng nhiệm vụ của các Bộ cơ quan ngang Bộ thực hiện nguyên tắc cải cách hành chính một việc do một cơ quan quản lý chịu trách nhiệm Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ NGHỊ ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 54 2003 NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ với nội dung cụ thể sau đây 1. Điều 1 được sửa đổi bổ sung như sau Điều 1. Vị trí và chức năng Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa sở hữu trí tuệ năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ và hạt nhân quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Bộ quản lý thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật. 2. Điểm c khoản 5 Điều 2 được sửa đổi bổ sung như sau c Thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu quy định nguyên tắc điều kiện tiêu chí của các tổ chức công .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN