TAILIEUCHUNG - Nghị quyết 01/2000/NQ-HĐTP

Nghị quyết 01/2000/NQ-HĐTP về hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung của Bộ Luật Hình sự năm 1999 do Hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao ban hành | HỘI ĐÒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NHÂN DÂN TỐI CAO NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 01 2000 NQ-HĐTP Hà Nội ngày 04 tháng 8 năm 2000 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 01 2000 NQ-HĐTP NGÀY 4 THÁNG 8 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN CHUNG CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 HỘI ĐÒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ vào Điều 20 và Điều 21 Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 1992 được sửa đổi bổ sung ngày 28-12-1993 và ngày 28-10-1995 Để áp dụng thống nhất các quy định trong Phần chung của Bộ luật Hìng sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21-12-1999 và có hiệu lực từ ngày 01-7-2000 QUYẾT ĐỊNH Hướng dẫn áp dụng một số quy định trong Phần chung của Bộ luật Hình sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21-12-1999 sau đây gọi tắt là Bộ luật Hình sự năm 1999 như sau 1. Chuẩn bị phạm tội Điều 17 . a. Đoạn 2 Điều 17 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định Người chuẩn bị phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc một tội đặc biệt nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội định thực hiện . Mặc dù Bộ luật Hình sự năm 1999 không quy định cụ thể người chuẩn bị phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc một tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý mới phải chịu trách nhiệm hình sự về tội định thực hiện nhưng cần hiểu là chỉ đối với những tội phạm do cố ý mới có giai đoạn chuẩn bị phạm tội bởi vì chỉ trong trường hợp cố ý phạm tội thì người định thực hiện tội phạm mới tìm kiếm sửa soạn công cụ phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện phạm tội. Đồng thời theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Bộ luật hình sự năm 1999 thì tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có mức cao nhất của khung hình phạt từ trên 7 năm tù đến 15 năm tù và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có mức cao nhất của khung hình phạt từ trên 15 năm tù từ trung thân hoặc tử hình do đó chỉ người nào chuẩn bị phạm một tội do cố ý mà có mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là từ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN