TAILIEUCHUNG - Nghị quyết số 07/2002/NQ-QH11

Nghị quyết số 07/2002/NQ-QH11 về việc ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội do Quốc hội ban hành | QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 07 2002 NQ-QH11 Hà Nội ngày 16 tháng 12 năm 2002 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH NỘI QUY KỲ HỌP QUỐC HỘI QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội Căn cứ vào Tờ trình của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và ý kiến của đại biểu Quốc hội QUYẾT NGHỊ 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Nội quy kỳ họp Quốc hội. 2. Nội quy này thay thế Nội quy kỳ họp Quốc hội đã được Quốc hội khoá IX kỳ họp thứ hai thông qua ngày 18 tháng 12 năm 1992. 3. Giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn và bảo đảm thực hiện Nội quy này. Nguyễn Văn An Đã ký NỘI QUY KỲ HỌP QUỐC HỘI Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07 2002 QH11 của Quốc hội khoá XI kỳ họp thứ hai Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Kỳ họp Quốc hội là hình thức hoạt động chủ yếu của Quốc hội. Tại kỳ họp Quốc hội thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật. Điều 2. Quốc hội họp thường lệ mỗi năm hai kỳ kỳ họp giữa năm và kỳ họp cuối năm. Trong trường hợp Chủ tịch nước Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu hoặc theo quyết định của mình Uỷ ban thường vụ Quốc hội triệu tập Quốc hội họp bất thường. Điều 3. Uỷ ban thường vụ Quốc hội chủ trì kỳ họp Quốc hội bảo đảm để kỳ họp được tiến hành dân chủ đúng pháp luật đạt hiệu quả thiết thực theo chương trình đã được Quốc hội thông qua bảo đảm để Quốc hội thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Điều 4. Chủ tịch Quốc hội khai mạc và bế mạc kỳ họp chủ tọa các phiên họp của Quốc hội bảo đảm thực hiện chương trình làm việc của kỳ họp và những quy định về kỳ họp Quốc hội. Các Phó Chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch Quốc hội trong việc điều hành phiên họp theo sự phân công của Chủ tịch Quốc hội. Tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khoá Quốc hội

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    41    1    19-09-2021